Atomiseringsverket Halmstad

Tillståndsansökan för Atomiseringsverket i Halmstad

Vid Atomiseringsverket i Halmstad har Höganäs idag möjlighet att producera 280 000 ton järnpulver per år enligt nuvarande miljötillstånd. För att på sikt kunna utöka produktionen till 400 000 ton pågår arbetet med att ta fram en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken.

Atomiseringsverket togs i drift 1992 och här framställs råpulver av järn och legeringsmetaller som huvudsakligen levereras till Höganäs för färdigställning. Det största användningsområdet för metallpulver är komponenttillverkning inom bilindustrin och tillverkning av elektriska handverktyg.

Metallpulver är ett resurseffektivt alternativ till mekaniskt bearbetat stål och smide med avseende på råvaruutnyttjande och energi. Den stora andelen skrot som används som råvara i processen bidrar också till en effektiv materialåtervinning. 

Atomiseringsverket har idag tillstånd enligt miljöbalken för produktion av 280 000 ton råpulver per år. Då verksamheten planerar att expandera de närmaste åren kommer Höganäs Sweden AB ansöka om ett nytt tillstånd för produktion av 400 000 ton råpulver per år samt 40 000 ton slaggbaserade biprodukter per år. Verksamheten omfattar även hantering av slagg inom ett separat verksamhetsområde. Den kommande tillståndsansökan omfattar både Atomiseringsverket och slagghanteringen. 

Samråd

Höganäs tackar för ditt deltagande under samrådsperioden (21 oktober till och med 11 november 2019 för allmänheten). Yttrandetiden gällande samrådsunderlaget har löpt ut. Samtliga inkomna yttrande sammanställs i en samrådsredogörelse som utgör en bilaga till tillståndsansökan. I samrådsredogörelsen beskrivs bland annat hur samrådsprocessen har gått till, villka synpunkter som har inkommit samt villka ställningstaganden och förslag som är aktuella med anledning av synpunkterna.

Platschef Charlie Wedell berättar om varför Höganäs söker nytt tillstånd.

Kika in bakom fasaden på Atomiseringsverket för att se hur produktionen går till.