2012-05-29 Höganäs

”Att nå ut brett är viktigt för oss”

Arbetet med ansökan för ett nytt miljötillstånd för Höganäs AB:s framtida verksamhet fortsätter. Ett samrådsunderlag har ställts ut, välbesökta samråd har hållits och många relevanta synpunkter har kommit in. Nu återstår arbetet med att komplettera ansökan innan den skickas till miljödomstolen. Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB, är så här långt nöjd med processen.

Hur tycker du att samråden gick?

– Jag tycker att samråden har gått bra. Vi har fått in relevanta synpunkter och frågor som vi nu bearbetar under arbetet med vår ansökan och miljö­konsekvensbeskrivning.

Hur var uppslutningen på mötet?

– Det kom cirka 35 personer på samrådet för allmänheten. Det är ovanligt mycket för att vara den här typen av verksamhet. Jag tolkar det som att vi via vår kommunikation nått ut brett med att vi arbetar med en ny ansökan. Att nå ut brett är viktigt för oss, därför är jag väldigt nöjd.

På vilket sätt är synpunkterna som kommit in relevanta?

– Vår verksamhet tillför samhällsnytta, men samtidigt vet vi att vi påverkar vår omgivning. Själva kärnfrågan i en miljöprövning är om samhällsnyttan överstiger den negativa påverkan på miljön.
Det är omöjligt för oss på Höganäs att veta vad som är en relevant påverkan på miljön om vi inte får in synpunkter från närboende och andra grannar.

Tiden för att lämna in samråds­yttranden är redan slut, varför så snäv tid?

– Skälet är att vi måste ta tag i de frågor som kommer in och planera för dem. Det tar tid, och därför var vi tvungna att sätta en gräns. Vi har egentligen stängt för synpunkter på vad som ska vara med i miljökonsekvensbeskrivningen nu, men har man en synpunkt så kommer den att omhändertas. Den blir inte oläst. Sedan räknar jag med att det kommer in ytterligare yttranden när väl ansökan är upprättad.

Vad händer nu?

– Nu gäller det för oss att sätta ihop en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan utifrån de yttranden och anvisningar som kommit in. Samrådsunderlaget påverkar hur miljökonsekvensbeskrivningen utformas. Ansökan kommer att innehålla beskrivningar av vad vi vill göra i närmare detalj jämfört med samrådsunderlaget.

När är den klar?

– Förutom allt praktiskt med att hinna med att göra ansökan, vilket är ett omfattande arbete i sig, så införs nu även nya regler för miljöprövning med EU:s så kallade industri­emissionsdirektiv. För att undvika att behöva göra om ansökan så vill vi invänta direktivet och se vilka ytterligare krav vi kan få ta hänsyn till. Målet är att ansökan ska vara inne första kvartalet 2013.

FRÅGOR FRÅN ER – SVAR FRÅN OSS

Utöver de muntliga frågor och synpunkter som kom in vid samråden har det kommit in ett tiotal synpunkter från allmän­heten och ungefär lika många från Höganäs kommun och myndig­heter. Här är exempel på vad man frågat om.

Fråga: Hur mycket mer trafik kommer det att bli i centrala Höganäs när produktionen ökar? Hur löser man trafiksituationen?
Svar: Det kommer att bli mer trafik. Vi ska göra en ordentlig undersökning och i ansökan noggrant beskriva hur trafiksituationen påverkas. Det är en fråga vi tar på största allvar.

Fråga: Man informerar om att en gastank kan komma att byggas om naturgasnätet inte är tillräckligt. Var ska den tanken ligga?
Svar: Vi tar stor hänsyn till allmänheten när vi planerar tillkommande anläggningar på området. I största möjliga utsträckning ska vi se till att de orsakar så lite störning som möjligt för närboende. I ansökan kommer det vara noggrant belyst att vi tänkt på att minimera störningar för allmänheten.

Fråga: Vad händer med damm och buller i hamnområdet när trafiken i hamnen ökar?
Svar: Vi ska bygga en ny hamnkran. Utöver att den ska klara kapacitetskraven så är syftet att den ska bidra till att minimera störningarna från hamnen, till exempel i form av damm och buller. Vi arbetar fortlöpande med att minska eventuella störningar i hamnområdet. Ytterligare information om hur mycket trafiken i hamnen kommer att öka, och vilka konsekvenser det får, ska framgå i ansökan. I och med att Perstorps cisternområde avvecklas öppnas nya möjligheter som vi tar med oss i planeringsarbetet.

Fråga: Det väsnas ibland från fabriksområdet på kvällstid. Till exempel låter det mycket när truckar kör över ojämnheter som får truckgafflarna att slamra. Hur kommer ni att arbeta med det här?
Svar: När vi planerar arbetet på vårt fabriksområde gör vi det med utgångspunkt att störa vår omgivning så lite som möjligt. Det kan till exempel vara att man förstärker bullervallar eller ser till att trafiken inne på området sker så långt in på fabriksområdet som möjligt eller begränsas till bestämda tider på dygnet. Ansökan kommer att ta upp vårt arbete med detta.

Fråga: Hur kommer ni arbeta för att ta hand om era restprodukter?
Svar: Vår ambition är bland annat att få avsättning för all vårt TU-kalk. Det är cirka 20 000 ton årligen som i dag läggs på deponin. Filterstoft är en annan produkt som vi redan i dag säljer. Eldfast tegel har vi också avyttrat. Utöver detta så återanvänder vi en hel del av våra restprodukter i vår egen produktion. Vårt fortsatta arbete med att ta vara på restprodukterna kommer att beskrivas i ansökan.

Text Jonas Franzén
Foto Christer Ehrling

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications