2011-04-18 Höganäs

Höganäs AB:s miljöchef om processen

Anders Bergman, miljöchef för Höganäs AB, svarar på frågor om varför Höganäs genomför en miljöprövning.

Hur viktiga är miljöfrågorna för Höganäs?

– De är mycket viktiga. Alla som arbetar här tar miljöfrågorna på största allvar. Vi är ett ansvarstagande företag. Det är också så i dag att investerare inte accepterar företag som inte sköter miljöfrågorna. Samhällets ökande krav på miljöanpassning ger också Höganäs affärsmöjligheter inom nya teknikområden som förnybar energi, effektiva motorer eller partikelfilter.

Är Höganäs produktion miljöfarlig?

– Ur lagens synvinkel är all järn- och stålproduktion miljöfarlig. Oavsett hur mycket som släpps ut. Vår verksamhet orsakar till exempel utsläpp av koldioxid och stoft, men våra pulver kan också ge mindre utsläpp och lägre energiförbrukning när våra kunder använder pulvermetallurgi som tillverkningsmetod, jämfört med andra tekniker. Alla för- och nackdelar vägs mot varandra i en samlad prövning innan miljötillstånd ges. Miljöpåverkan, som buller och utsläpp till luft och vatten, regleras i tillståndet av så kallade villkor.

Vad är en så kallad miljö-prövning?

– Det är en miljötillståndsprövning som behöver göras då och då, i takt med att lagar, regler och företagets verksamhet förändras. I normala fall brukar en sådan göras ungefär vart tionde år och avser en samlad omprövning och beskrivning av all miljöpåverkan från Höganäs industriområde i Höganäs.

Hur går ansökningsprocessen till?

– Först för man en dialog med länsstyrelsen och sedan förbereds ansökan med exempelvis tekniska beskrivningar. Därefter sker samråd med länsstyrelsen, kommunen och andra intressenter, då de ger synpunkter och ställer krav på exempelvis miljökonsekvensutredningar. Sedan tar det cirka ett år att komplettera ansökan innan den kan skickas till miljödomstolen. Domstolsprocessen tar också ungefär ett år med remissrunda, förhandlingar och beslut.

Vilka regler gällande miljö måste Höganäs följa?

– De verksamheter vi söker tillstånd för regleras av miljöbalken. Men det finns en uppsjö av andra regler. Till exempel för hantering av brandfarlig vara, handel med utsläppsrätter, omhändertagande av avfall och producentansvar för förpackningar. Dessa regler måste vi, liksom alla andra, alltid följa.

Hur kommer jag som närboende till tals i ansökningsprocessen?

– Genom att ge oss dina synpunkter på vår miljötillståndsansökan. Inbjudan till samråd och kungörelser om ansökan och remisstider kommer att publiceras i lokalpressen. På Höganäs webbplats, www.hoganas.com/insikt, kommer vi löpande att lägga ut information om ansökningsärendet. Under samrådet kan alla komma till tals. Man kan också skicka in skriftliga synpunkter. Även under remisstiden och vid förhandlingarna i miljödomstolen kan man komma till tals.

Varför är mina åsikter viktiga?

– Höganäs har en stor verksamhet här på orten, som vi vill fortsätta utveckla så att vi kan tillverka även nästa generations metallpulver och produkter här. Det betyder också att vi, kommunen och alla som bor här är beroende av varandra. Därför vill vi ha en dialog med våra grannar så att vi kan ta till oss synpunkter på vår verksamhet.

Så går processen till:

2010
Dialog med länsstyrelsen.

Just nu
Förberedelse av ansökan.

2011
Samråd under hösten med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter.

2012
Komplettering av ansökan.

2012/2013
Ansökan skickas till miljödomstolen vid årsskiftet. Remissrunda.

2013
Huvudförhandling i miljödomstolen.

2014/ 2015
Beslut meddelas.

Text: Marianne Ovesen
Foto: Christer Ehrling

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications