0001-01-01 Höganäs

Miljöansökan inlämnad

Efter tre års förberedelser har nu ­Höganäs AB:s miljöansökan lämnats in till mark- och miljödomstolen. Insikt har listat de viktigaste punkterna i ansökan och vad den innebär.

Arbetet med Höganäs AB:s miljöansökan startade 2010. Nu är den klar och inlämnad till mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska behandla den och skicka ut den på remiss till berörda instanser. Ansökan ska leda till att ­Höganäs får ett nytt miljötillstånd, som bland annat tar höjd för export av färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. Likaså ingår forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten.

Förnyat miljötillstånd

Miljöansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i syfte att Höganäs AB ska få förnyat miljötillstånd. Detta är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Miljö­tillståndet säkerställer att all utveckling sker med hänsyn till rådande miljökrav och med de försiktighetsmått som krävs av berörda myndigheter. Detta gäller allt från buller till miljö­påverkan och trafik.

Tillverkning av komponenter och elektriska artiklar

Höganäs AB får möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska ­artiklar, baserade på Höganäs metallpulver. På så vis kan företaget samarbeta med fler aktörer i sin så kallade värdekedja.

Forskning och utveckling stannar kvar i Höganäs

Ett förnyat miljötillstånd innebär att utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning – i centrallaboratoriet, experimenthallen och på pilotanläggningarna. I framtiden kan ytter­ligare lokaler komma att ställas i ordning i Höganäs för utveckling och tillverkning av nya produkter.

– Vi är måna om att den huvudsakliga utvecklingen ska finnas kvar i Höganäs och att vi får möjlighet att utveckla och skala upp våra experiment från laboratorieskala till pilotproduktion, säger miljöchef Anders Bergman. Under åren har vi samlat våra duktigaste forskare och utvecklare här på orten. Närheten till produktionen är väldigt viktig för dem, inte minst för den kreativitet som finns i samverkan med produktionen.

Miljöhänsyn och efterlevnad av gällande regler

Miljöansökan innebär att Höganäs AB etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för efterlevnaden av gällande miljöregler. Processen med miljö­ansökan och det slutgiltiga miljötillståndet innebär att alla regler och krav som bolaget måste leva upp till blir tydligare. 

– Det blir tydligare hur vi ska mäta och klara våra villkor. Det blir också tydligare vad som händer om vi inte kan leva upp till villkoren, säger Anders Bergman.

Höganäs utvecklas på orten

Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs AB kommer att finnas kvar och utvecklas på orten. Bland annat ska hållbar teknikutveckling med hjälp av metallpulverapplikationer i framtiden att ske här.

– Vi hoppas att Höganäs AB:s fortlevnad och utveckling på orten inte bara ska gagna oss själva utan även alla externa leverantörer som företaget är beroende av, till exempel it-experter, konstruktörer och andra leverantörer, säger miljöchef Anders Bergman. Vi vill vara en del av samhället och tror att vi kan generera en del gott för kommunen, samtidigt som samhället runtomkring ställer upp genom att erbjuda sin kompetens.

Ökad produktion och utbyggnad av hamnen

En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Detta skulle innebära en utbyggnad och ökad verksamhet vid hamnen, samtidigt som andra transportvägar, inte minst väg 111 avlastas. Utvecklingen av verksamheten i hamnen stod i centrum vid det kompletterande samråd som ägde rum den 15 maj. Framöver vill Höganäs skeppa färdigt metallpulver till kunder i Asien härifrån.

– Vi vill kunna skeppa ut färdigt material som ska gå med oceantrafik från vår egen hamn. Utmaningen som vi ser det i dag är främst bullerfrågor, säger Anders Bergman.

Hanna Johansson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications