2011-10-11 Höganäs

Nu byggs nya vallar

Nu förlängs de gröna vallarna mellan fabriken och havet nere vid Höganäs västra fabriksområde. Därmed tas nästa steg i arbetet med Invallningen för att skapa mer utrymme på deponin.

Mellan Höganäs fabriksområde och havet ligger det område som kallas Invallningen. Där deponeras slagg från företaget sedan slutet av 1970-talet. Slagg är den restprodukt som blir kvar när järnmalm omvandlas till järnpulver. Fram till nu har endast Invallningens södra del använts. Ola Hallenheim, ansvarig för Invallningen och driftledare på Svampverket, säger att utfyllnaden av denna del nu kommit så långt att den norra delen också ska börja användas. Det är därför skyddsvallarna förlängs.

– Även om vi återanvänder 80 procent av slaggen i vår egen produktion måste vi deponera ett antal tusen ton varje år. Vi behöver därför omfördela materialet inom området för att skapa mer utrymme, säger han.

Flytt av slagg

Arbetet börjar senare i höst med att grävmaskiner tar upp stora delar av den slagg som deponerats på området mellan 2006 och i dag. Slaggen flyttas och används som fyllnadsmaterial i den nya vall (se bild intill) som byggs kring depo­nins norra del. Vallbygget beräknas ta ungefär två månader. Det arbete som påbörjas nu i höst, utgör etapp 2 av 5 av vallarna. Så småningom, när alla etapper är slutförda, är deponin igenfylld och täckt med gräs.

– Vi räknar med att Invallningen är fylld och kan avslutas år 2025. Den gällande detaljplanen ger oss lov att bygga den upp till 25 meters höjd, och slutresultatet blir en böljande kulle med gräs och andra växter, säger Ola Hallenheim.

Noggranna tester

Materialet i slaggen består i huvudsak av bergmineraler, kol och kalk och är därmed inert. Det betyder att det är stabilt, inte reagerar med andra ämnen och inte lakar ur mer än gränsvärdena i lagen tillåter.

– För att få klassas som ett inert material måste det genomgå noggranna tester, som sedan upprepas varje år. Detta är viktigt för oss. Vi tar hand om alla restprodukter på det sätt lagen kräver, förklarar Ola Hallenheim.

Landområdet där deponin ligger skapades först på 1970-talet. Då fick Höganäs tillstånd att valla in vattenområdet norr om industrihamnen och väster om fabriksområdet, och omvandla det till ny mark. Det nya markområdet fick namnet Invallningen. I områdets sydligaste del, strax ovanför industrihamnen, avsattes mark för kommunens reningsverk och kemibolaget Perstorp AB:s cisterner för metanol. På den tiden saknades skyddsvallar runt deponin och när vinden blåste hårt från havet kunde damm spridas in över närliggande bebyggelse i Höganäs.
Vatten mot damm

År 2004 fick Höganäs miljötillstånd att deponera slagg över marknivå. För att motverka dammspridning, som orsakade klagomål hos de boende nära deponin, utformades den första etappen av skyddsvallarna kring slaggdeponin. Fyra år senare stod etapp I klar – då fanns även en bevattningsanläggning på plats som vid behov kunde hålla slaggen fuktig och dammfri. Vallarna besåddes med gräs och blev delvis tillgängliga som strövområde. Med utsikt mot havet anlades dessutom två utsiktsplatser och en promenad- och cykelväg.

– Vårt mål är att så stora delar som möjligt av den växtbeklädda deponin i slutändan ska vara tillgängliga för allmänheten, säger Ola Hallenheim.

Marianne Ovesen

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications