2018-02-11 Höganäs

Nya partikelmätaren visar goda resultat

I oktober installerades en ny partikelmätare i Sandflygsområdet för att mäta om extremt små partiklar sprids från Höganäs AB:s fabriksområde.

I oktober installerades en ny partikelmätare i Sandflygsområdet för att mäta om extremt små partiklar sprids från Höganäs AB:s fabriksområde.

– Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser, men de mätningar som gjorts så här långt ger en fingervisning om att vi klarar miljökvalitetsnormen för fina partiklar väl, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs.

Partikelmätaren kommer att vara i bruk under hela 2013. Den har kapacitet att mäta extremt små partiklar, ned till 2,5 mikrometer. Höga halter av de här små partiklarna kan fastna i lungorna och orsaka hälsorisker.

– Vi mäter partiklar genom att filtrera luften och sortera och fånga upp de små partiklarna på filter. Därefter gör vi en analys, berättar Anders Bergman.

Höganäs genomför mätningarna i syfte att bilda en uppfattning om hur situationen ser ut i området. Främst görs mätningarna för att ta fram ett under-lag och för att visa att verksamheten fungerar väl tillsammans med övriga samhället.

– Som jämförelse med våra resultat använder vi de normer som finns för samhället i övrigt, i den så kallade Luftkvalitetsförordningens regler, säger Anders Bergman.

Den största delen av de partiklar som registrerats av mätaren kommer från andra vindriktningar än från Höganäs industriområde, men även de registreras. Oberoende av vindriktning är halterna av fina partiklar hittills väl under de gränsvärden som finns angivna.

Fakta/Mätningar på Höganäs AB

Höganäs gör årligen en mängd olika mätningar, till exempel -buller- och nedfallsmätningar i området. Höganäs väger också det avfall produktionen alstrar, kontrollerar utsläpp från skorstenar med mera, enligt ett miljökontrollprogram. Andra mätningar är mossprovtagning, som ger en bild av nedfallet i omgivningen. Mossa är lämplig för analyser av eventuella luftföroreningar eftersom allt den tar upp kommer från luften.

Hanna Johansson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications