2014-05-02 Höganäs

Ökad ut­skeppning vid produktions­ökning

Höganäs ser positivt på framtiden. Just nu tittar man på hur man bäst ska lösa lagring och transporter om en förväntad försäljningsökning blir verklighet. Därför bjuder företaget också in till ett kompletterande samråd.

Inom Höganäs presenterade man nyligen ett framtidsscenario som innebär att företagets produktion fördubblas till 2025. Drivkraften är främst en kraftigt ökad efterfrågan från Asien. I dag utgör företagets export av metallpulver till Asien 65 procent av försäljningen. Man räknar med att andelen kan vara 75 procent 2025.

– Volymscenariot bygger på en rad antaganden, som att produktionen i Höganäs fortsätter att vara en huvudleverantör till våra asiatiska dotterbolag, säger Richard Molin, chef för inköp och logistik. Det yttersta målet är att säkerställa att vi kan fortsätta vara en stor leverantör, men även en stor arbetsplats i Höganäs. Det handlar om att skaffa en beredskap inför framtiden.

Om försäljningen ökar som i scenariot kommer det att ställa stora krav på förbättrad logistik och infrastruktur. Det gäller att hitta lösningar som är bra för såväl företaget och samhället som för miljön. Redan i dag har Höganäs långt framskridna planer på att effektivisera sin lagerhantering.

– Nu använder vi ”Plasten”, en nedlagd fabrik en dryg kilometer från huvudlagret, som extra lagringsyta. All typ av extra hantering medför ökade kostnader och är även negativ ur ett miljöperspektiv, säger logistikchef Johan Walther.

Lösningen är att bygga nytt vid huvudlagret vid Pulververket. Det skulle också -gynna containerhanteringen, eftersom dagens kapacitet inte räcker för de planerade volymerna.

– Vår tanke är att ställa i ordning ytor utanför huvudlagret för förvaring av containrar, och att bygga om lagret med nya lastportar som bara expedierar containrar. Vi kommer att ha kvar de åtta portarna som redan finns för transporter till Europa, säger Johan Walther.

För att klara av en ökning av containertrafiken till Asien kan det även bli aktuellt med längre arbetstider vid depån. I dag lastar man mellan 07.00 och 16.00, vilket kan töjas till 06.00 18.00. Kapaciteten kan även ökas genom förbättrad bemanning och skiftarbete.

Hur man bäst löser transporterna av det ökade antalet containrar vid en försäljningstillväxt är något som Höganäs planerar att diskutera med kommunen och de närboende i ett kompletterande samråd. I dag körs i genomsnitt 40 containrar om dagen på väg 111 genom Höganäs till Helsingborgs hamn. Om framtidsscenariot blir verklighet fördubblas antalet.

– Ett alternativ för att hantera de volymerna är att transportera containrarna sjövägen, direkt från vår industrihamn. Att utnyttja hamnen i stället för att öka antalet lastbilar är en lösning som vi nu analyserar. Det skulle lösa flera problem, förklarar Richard Molin.

Med detta sagt är det ingen självklarhet att dessa volymer kommer att bli verklighet, men Höganäs vill göra allt för att vara förberedda och kommer därför att ta höjd för en fördubblad produktion i sin ansökan om nytt miljötillstånd.
 
Text: Ulf Wiman
Foto: Linnea Svensson Arbab

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications