2011-01-12 Höganäs

Så har Höganäs blivit grönare

Att påverka miljön så lite som möjligt är självklart för Höganäs. Ständiga krav på miljöförbättringar kommer från myndigheter, allmänhet och affärspartners.

Men viljan att bli bättre kommer även inifrån företaget. Det visas inte minst genom att flera av de innovativa, miljöförbättrande lösningar som används i produktionen och på industriområdet är egenutvecklade.

Här är ett urval av de förbättringar för miljön som Höganäs AB gjort de senaste åren:

1. Höganäs omges på vissa ställen av trädplanteringar för att erbjuda grönska och trivsel. Planteringarna bidrar också till att bullernivån sjunker. Men på sina håll har träden vuxit sig höga och stjäl grannarnas kvällssol. Nu har en gallring av träden påbörjats.
2. Fläktarna i Svamp­verket har fått varvtalsreglering. Det gör att fläktarnas varv­tal ökar eller minskar efter behov. Detta sparar energi och en bonuseffekt blir mindre buller.
3. Pulververkets två gamla skorstenar har ersatts av en ny med ljuddämpning. En annan skorsten har för­setts med ljuddämp­ning. Detta har minskat bullret radikalt.
4. Den stora kraftled­ningen in till Höga­näs industriområde var tills för något år sedan en luftledning som för­sörjde företaget med el. Nu har sammanlagt 1,7 km ledning grävts ned längs med väg 112.
5. Fjärrvärmen har byggts ut. Rök­gaskylare har instal­lerats i skorstenarna till Svamp-, Pulver- och Distaloyverken och vär­meväxling har installe­rats på kylvattenkretsen i Svampverket. Nu levererar Höganäs energi motsvarade värmebeho­vet hos cirka 3 000 villor per år. Samtidigt har mängden koldioxid som släpps ut i kommunen minskat med 12 000 ton per år.
6. Ny teknik för vätgasåterföring, som processugnarna utrustats med, har gjort att energiutnyttjandet ökat och utsläppen av stoft minskat. Tekniken kommer att installeras på fler ställen inom Höganäs-koncernen.
7. Det har hänt att stoft från deponin på Invallningen blåst iväg in över land. För att dammet ska bindas effektivare har bevatt­ningssystemet utökats.
8. Boende längs vägen mellan industrihamnen och råmaterial­lagret har vid tillfällen klagat på dammning. Därför ska alla lastbilar, så långt det är möjligt, köra med täckta flak. Dess­utom har lastbi­larna fått större lastkapacitet, vil­ket gör att det blir färre körningar.
9. Gräsbevuxna vallar har gjorts i ordning runt deponiom­rådet. Efterhand som deponin fylls byggs nya vallar. Omkring 2025 kommer Invallningen att vara sluttäckt och i ordningställd. Redan nu finns utsiktsplatser på vallarna och promenadstråken utökas efter hand.
10. Perstorps stora cis­terner kommer att försvinna under 2013. Verksamhe­ten ska avvecklas och cisterner och ledningsrör rivs och forslas bort. En ny transport­väg från hamnen kan anläggas och området göras grönare. Plane­ringen av detta görs i samar­bete med Höganäs kommun.
11. Vid loss­ningen av båtar med järn­malm har det hänt att spill hamnat på kajen. Det har sett illa ut, men genom att förbättra kra­nen har Höganäs kunnat minimera spillet. Tanken är också att den gamla hamnkra­nen ersätts med en ny och modern till våren 2013.

Text: Jonas Franzén
Illustration: Peter Lönegård

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications