2012-01-12 Höganäs

Samrådsprocessen – så funkar det

Anders Bergman, miljöchef för Höganäskoncernen, vad är ett samråd?

– När ett företag ansöker om ett nytt miljötillstånd samråder man med både myndigheter och allmänhet, för att de ska kunna lämna synpunkter och ställa frågor. Då har både myndigheter och en­skilda personer chanser att uttala sin syn på hur företaget påverkar omgivningen. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om samrådsprocessen.

Vilka mer än vi som bor i Höga­näs kan delta i samrådsproces­sen?

– Vi inleder samrådsprocessen med två möten i januari. Till det första mötet bjuds ett antal berörda myndigheter in, till exempel kom­munala nämnder, Naturvårdsver­ket, Fiskeriverket och Jordbruks­verket. Dagen efter hålls ett öppet samrådsmöte. Förutom allmänhet, närboende och länsstyrelsen deltar sannolikt även representanter för kommunen och intresseföreningar, till exempel Naturskyddsfören­ingen.

Varför ska jag vara med på samrådsmötet?

– Du får en koncentrerad, sam­manfattad information om vad som är på gång, och du får en chans att träffa företaget och ställa dina frågor och ge dina synpunkter di­rekt till oss.

Spelar mina åsikter verkligen någon roll?

– Ja. Alla relevanta frågor som ställts i samband med samrådet, både muntliga och skriftliga, ingår i handlingarna och kommer att finnas sammanfattade i miljötill­ståndsansökan. Allt som framkom­mer i samrådsprocessen vägs in när domstolen beslutar om tillstånd.

Hur gör man för att lämna synpunkter?

– Man kan ställa både skriftliga och muntliga synpunkter. Fördelen med skriftliga synpunkter är att du tydligt kan uttrycka dig, och att frågan blir formulerad precis som du tänkt dig.

Om jag är upptagen när sam­rådsmötet hålls, kan jag fram­föra mina åsikter ändå?

– Ja, både via vår hemsida på www.hoganas.com/insikt och via brev, ställt till Höganäs AB:s miljöavdelning. Märk brev med ”Samråd”. Det är alltid viktigt att du berättar vem du är.

Hur kan jag förbereda mig inför mötet?

– Läs igenom samrådshandling­arna som finns att ladda ned från www.hoganas.com/insikt cirka en vecka innan samrådsmötet genomförs. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till mig på telefon 042-33 80 00.

Vad händer efter samråden?

– Samrådsprocessen fortsätter. Vi sammanställer resultatet och fortsät­ter arbetet med att ta fram en miljö­konsekvensbeskrivning. Det som tas upp under samrådet blir ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. När ansökan väl är inlämnad kan du som privatperson begära ut den och ge dina synpunkter då också.

Jonas Franzén


Samrådsprocessen steg för steg

Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken måste genomföra samråd innan ansökan och miljökonsvekensbeskrivningen lämnas in. Så här genomförs den – steg för steg.

1. Höganäs sätter sam­man ett samrådsunderlag som lämnas till länsstyrelsen, kommunen, berörda myndigheter och till närboende.

2. Höganäs bjuder in allmänhet och berörda myndigheter till sam­rådsmöten där framtidsplaner presenteras och där miljökon­sekvenser diskuteras. Allmänhet och berörda myndigheter uppmanas lämna in sina synpunkter.

3. Höganäs sammanstäl­ler synpunkterna från berörda och myndig­heter i en så kallad samrådsredogörelse, det vill säga ett skrift­ligt underlag som lämnas in tillsammans med ansökan.

4. Bearbetningen av miljö­konsekvensbeskrivning­en fortsätter på Höganäs. Synpunkterna som kom­mit in under samråds­processen används i det arbetet.

5. Om det behövs utlyser Höganäs ytterligare sam­rådsrundor för att ta in ytterligare synpunkter från allmänhet och myndigheter.

6. Miljökonsekvensbeskrivningen, som upprättas av oberoende experter, skickas tillsammans med ansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Där gås den igenom och skickas på remiss till berörda myndigheter. Samrådsre­dogörelsen, det vill säga synpunk­ter från närboende, allmänhet och myndigheter, är med som bilaga.

7. Miljödomstolen bedömer om ansökan är komplett. Om den inte uppfyller kraven kräver domstolen komplettering.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications