2014-07-10 Höganäs

Förtydligande kring Höganäs AB:s kemikaliehantering

Förtydligande angående artikel om Arbetsmiljöverkets beslut gällande kemikaliehantering inom Höganäs AB i Helsingborgs Dagblads nätupplaga den 10 juli 2014.

Den 30 juni genomförde Arbetsmiljöverket & Länsstyrelsen en årlig inspektion av Höganäs AB:s  rutiner för att undvika kemikalieolyckor.

– Vi välkomnar naturligtvis alla externa inspektioner av vår verksamhet och tar tacksamt emot förslag på förbättringar, säger Pernilla Nydahl, samordningschef yttre miljö på Höganäs AB.

Höganäs AB i har ännu inte tagit del av myndigheternas beslut efter besöket.  Baserat på texten i Helsingborgs Dagblads nätupplaga vill företaget ändå göra några förtydliganden.

– Vi har tydliga mål för förebyggande av kemikalieolyckor, och vi har alla rutiner för riskbedömning och arbetsfördelning på plats, säger Pernilla Nydahl.  De är en del av vårt ledningssystem som är integrerat i det dagliga systematiska arbetet, som också granskas av en tredje part minst en gång om året.

– Baserat på vår tidigare dialog med myndigheterna kan det vara så att dokumentationen kring våra rutiner behöver förtydligas, så att det blir ännu tydligare att vi förutom övrig miljö- och arbetsmiljölagstiftning också möter Seveso-lagstiftningens krav.

Höganäs AB vill också uppmärksamma ett faktafel i texten på hd.se.  Företaget hanterar inte kemikalier i så stora volymer att vi omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen.

– Däremot vill vi fortsätta att växa och utveckla vår verksamhet i Höganäs. Därför har vi, med sikte på framtiden, tagit höjd för den högre nivån i vår miljöansökan, berättar Per Ljunggren, kvalitets- och miljöchef på Höganäs AB.  Vi sätter alltid miljön och säkerheten främst, såväl inom som utanför fabriksområdet.

     
 

Fakta/Kemikalier som omfattas av Seveso-lagstiftningen

I Höganäs fabriker hanteras ett par kemikalier i större mängder och som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Det gäller råmaterialen koppar och kopparoxid. Materialen är främst klassade som farliga för miljön och bedöms inte utgöra någon direkt fara för allmänheten.

Fakta/Det här är Seveso

I Seveso i Italien inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976, där människor och mark förgiftades. Efter att flera liknande olyckor inträffat kom en ny EU-lagstiftning till — det första Sevesodirektivet. Sevesolagstiftningen uppdateras löpande, efterhand som annan kemikalielagstiftning ändras och i takt med att vi får mer kunskap om olika kemikaliers egenskaper.

– Kortfattat kan man säga att hanterar man större mängder av kemikalier som kan vara farliga för människor och miljö så omfattas man av Sevesolagstiftningen som då ställer krav på ett systematiskt säkerhetsarbete och dokumentation kring detta.

 
     

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications