2014-10-14 Höganäs

Miljöansökan kompletterad

Höganäs AB har i dagarna lämnat in de sista kompletteringarna som har begärts in kring företagets miljöansökan. Efter att mark- och miljödomstolen godkänt och kungjort ansökan följer nu den viktiga yttrandeperioden då myndigheter och allmänhet har möjlighet att uttala sig i ärendet

I början av 2014 skickades Höganäs AB:s miljöansökan ut på en kompletteringsrunda till myndigheter som länsstyrelsen, Höganäs kommun och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som fick möjlighet att begära kompletteringar i ansökan. Under våren och sommaren färdigställde Höganäs kompletteringsönskemålen. De har nu skickats in till mark- och miljödomstolen, vilket innebär att ärendet kommer att kungöras inom kort. 

Med kungörelsen meddelar mark- och miljödomstolen att ärendet är i gång, och detta sker bland annat genom annonsering i lokaltidningarna och information på hemsidan, www.hoganas.com/insikt. Här kan man även ta del av miljöansökan i sin helhet, vilket kan vara värt att veta för den som är intresserad av att lämna in ett yttrande i ärendet. 

I samband med att ärendet kungörs inleds den viktiga yttrandetiden då alla som kan komma att beröras av miljöansökan – både myndigheter och allmänhet – har möjlighet att tycka till och komma med synpunkter i ärendet. 

– Man har även möjlighet att begära ut miljöansökan av mark- och miljödomstolen, men det enklaste är att läsa den på vår hemsida. Har man inte möjlighet att göra det går det även bra att kontakta mig via Insikt eller direkt, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs. 

Yttrandet ska ske skriftligt och skickas till mark- och miljödomstolen. Höganäs AB får därmed möjlighet att fortlöpande svara på alla yttranden som kommer in.

– Den här processen kan gå i flera led och man har möjlighet att komplettera och justera sina yttranden efterhand. Yttrandetiden handlar i stor utsträckning om att vi och de som har åsikter om ansökan ska försöka komma överens innan det är dags för huvudförhandling. 

Yttrandeperioden pågår normalt i någon månad och ska inte förväxlas med samrådsprocessen som skett tidigt i arbetet med miljöansökan. Samrådet innebär att Höganäs har fångat in önskemål kring vad konsekvensbeskrivningen i miljöansökan ska innehålla. 

– Under samrådsprocessen fångade vi in vad intressenterna kunde tänkas vilja veta kring miljöansökan,säger Anders Bergman, I yttrandet är man mer konkret, då tycker intressenterna till och lämnar synpunkter på ett mer tydligt sätt än under samrådsprocessen.

Yttrandeprocessen – steg för steg! 

  1. Miljöansökan kungörs. Höganäs AB kungör bland annat i Helsingborgs Dagblad att miljöansökan har lämnats in. I kungörelsen kommer det att stå hur man gör för att ta del av handlingarna och hur man lämnar in ett yttrande.
  2. Berörda instanser såsom myndigheter och allmänhet bjuds in att yttra sig i ärendet.
  3. När ett yttrande kommer in har Höganäs AB möjlighet att bemöta det. Ett yttrande kan gå i flera led och man har möjlighet att justera och komplettera sina yttranden efterhand.
  4. I de fall där den som har kommit in med ett yttrande och Höganäs AB inte kan komma överens, leder ärendet vidare till huvudförhandling i mark- och miljödomstolen som då får avgöra i frågan. 

Information om miljöansökan på Insikt.
För den som vill följa Höganäs AB:s arbete med miljöprövningen finns Insikt, www.hoganas.com/Insikt. Sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste information kring processen. Här läggs även svar på yttranden ut i sin helhet.

     
 

Detta händer med miljöansökan

2010
Dialog med länsstyrelsen.

2011
Förberedelse av ansökan.

2012
Samråd med läns­styrelsen, kommun och andra intressenter.

2013
Ansökan ­skickas till miljö­domstolen. Remissrunda.

2014 Vår/sommar
Komplettering av ansökan.

2014 Höst
Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten.

2015
Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2015
Beslut ­meddelas.

 
     

Text Hanna Johansson  Illustration Pontus Johansson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications