2014-10-14 Höganäs

Resurssnål industri möjligt med metallpulver

Genom att ta fram effektiva och resurssnåla produkter har Höganäs AB en vision om att bidra till minskad resursanvändning i samhället. Bilindustrin är ett exempel som visar hur Höganäs pulverteknologi bidrar till ökad hållbarhet för både miljö och ekonomi.

Att ”göra mer med mindre” har blivit en ledande paroll i Höganäs AB:s arbete med att utveckla en så resurssnål produktion som möjligt inom järnpulverteknologin. Visionen är att inspirera även övriga industrin att ta efter för att på så vis bidra till ett mer miljöeffektivt och ekonomiskt hållbart samhälle.

– Generellt kan man säga att när vi använder metallpulver så går det åt ungefär hälften så mycket material och 40 procent av energin i jämförelse med om man borrar, svarvar eller fräser fram en komponent, säger Caroline Larsson, som jobbar med teknisk försäljning och marknadsföring vid Höganäs.

– Detta beror på att vi i stället pressar komponenter direkt från pulvret och många gånger lyckas komma fram till en färdig form utan att behöva bearbeta, säger Caroline Larsson som jobbar med teknisk försäljning och marknadsföring vid Höganäs.

Höganäs samarbetar traditionellt nära med kunder, utrustningsleverantörer och slutanvändare i syfte att hitta komponenter där metallpulver kan göra skillnad. Ett framgångsrikt område är bilindustrin.

En genomsnittlig europeisk bil innehåller omkring nio kilo metallpulver i form av ett 80-tal PM-komponenter.

Synkroniseringsnavet är en komponent till växellådan där det går att utnyttja järnpulvret effektivt genom att pressa och sinterhärda det.

– Vi har varit i framkant för att ta fram material som är tillräckligt hållfasta för att kunna användas direkt efter sintring. Vår metod gör att det krävs relativt lite maskinbearbetning, säger Caroline Larsson.

Enligt henne har kärnan i PM-teknologin alltid varit att vara så kostnadseffektiv och resurssnål som möjligt, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Men i takt med att miljöintresset ökar i samhället drivs arbetet nu på ytterligare.

– Det märks inte minst bland våra kunders kunder som kan välja andra alternativ. Numera väljer man PM inte bara av kostnadsskäl utan också för att vara miljösmart.

     
 

Liten ordlista:

PM, pulvermetallurgi – generellt uttryck för användande av metallpulver.
PM–komponenter – komponenter tillverkade av metallpulver genom pressning och sintring.
– PM-komponenter tillverkas genom att metallpulver pressas och sintras. Järnbaserat pulver blandas med grafit och smörjmedel och pressas sedan i ett verktyg till en viss form. Den pressade komponenten värms sedan upp i en bandugn för att sintras. Under sintringen binds partiklarna samman – utan att smälta – och man får en hållfast komponent.

 
     

Text Hanna Johansson  Foto Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications