2015-06-08 Höganäs

Höganäs AB:s bemötande inlämnat

Nu har Höganäs AB lämnat ett skriftligt bemötande till de yttranden som kommit in kring bolagets miljöansökan. I nästa steg kallar mark- och miljödomstolen till huvudförhandling. Här kan du ladda ner bemötandet i sin helhet.

Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB

I början av februari avslutades den viktiga yttrandeperioden då privatpersoner och myndigheter hade möjlighet att ta del av Höganäs AB:s miljöansökan och att lämna in yttranden i ärendet.

Efter detta skickade mark- och miljödomstolen ett föreläggande där företaget uppmanades att bemöta de olika instansernas önskemål och krav. Höganäs AB:s arbete med att behandla all ny information pågick under hela våren. Efter ett visst uppskov lämnades ett slutgiltigt bemötande in fredagen den 5 juni.

– I bemötandet har vi kompletterat och utvecklat våra svar på de olika frågorna så gott vi har kunnat, men det finns punkter där vi anser att det inte går att utreda eller göra mer än vi redan har gjort, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB.

Flera instanser, bland annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ville bland annat att Höganäs AB skulle upprätta en bättre plan för omhändertagande av släckvatten.

– Nuförtiden räcker det inte med att ha en plan för hur man släcker en brand. Man måste även kunna redogöra för hur man tar hand om släckvattnet eftersom detta kan ha förorenats av själva branden. Därför har vi nu uppdaterat vår befintliga beredskapsplan, säger Anders Bergman.

Bland de tyngre yttrandeinstanserna fanns även önskemål om att bolaget skulle komplettera och utreda möjliga minskningar på utsläppen av kväveoxid och svaveldioxid.

– Det här kravet var svårare för oss att bemöta. Utsläppshalterna på Höganäs AB är redan så låga att de har lägre koncentration än vad man normalt förväntar sig efter en rening. Det hade självklart varit bra om vi hade kunnat minska utsläppen ytterligare, men vi hittar helt enkelt ingen kommersiellt tillgänglig lösning som kan garantera någon faktisk effekt, säger Anders Bergman.

Höganäs AB:s skriftliga bemötande till samtliga yttranden finns nu hos mark- och miljödomstolen, som sköter all korrespondens mellan bolaget och de berörda instanserna. Företaget föreslog i samband med inlämnandet att domstolen nu bör kalla till huvudförhandling. Den kommer att äga rum i Höganäs.

– Vår förhoppning är att huvudförhandlingen ska ske före årsskiftet. Eftersom materialet är så omfattande kommer det sannolikt att ta två dagar, förklarar Anders Bergman och fortsätter:

– Först bjuds domstolen in till ett platsbesök och därefter inleds förhandlingen, där dagordningen sätts av domstolen. Troligtvis behandlas område för område i tur och ordning.

Huvudförhandlingen kommer att vara öppen för alla som är intresserade av att närvara.

Läs och ladda ner bemötandet, inklusive bilagor

Hanna Johansson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications