2015-06-08 Höganäs

Ingen koppling mellan gruvan och grundvattenproblem

Höganäs AB:s utredning om grundvattensituationen i Höganäs tätort är nu klar. Resultatet visar att de problem med stigande grundvatten som rapporterats inte har något koppling till det faktum att Höganäs AB under mitten av 1990-talet slutade pumpa upp vatten ur de gamla gruvgångarna.

Utredningen startade tidig vår 2014 då Höganäs AB gav Sweco uppdraget. Detta beslut fattades efter att fastighetsägare i Höganäs tätort rapporterat om fukt och inträngande vatten i källare.

– Som samhällsmedborgare med betydande intresse på orten i form av produktionsanläggningar, huvudkontor och andra fastigheter, ligger det i vårt intresse att göra vad vi kan, säger Nicklas Lång, chefsjurist. Sweco har genomfört utredningen självständigt och förutsättningslöst för att vi så långt möjligt ska gå till botten med vad som orsakar grundvattenproblemen.

Utredningen avslutades i maj 2015 och rapporten är nu klar (läs och ladda ner här). Resultatet visar att de geologiska förhållandena under Höganäs tätort är speciella. Staden vilar i stor utsträckning på organisk jord*, som är vattensjuk.

– Utredningen har visat att det varit välkänt sedan länge att marken var vattensjuk, säger Anders Bergman, Höganäs AB:s miljöchef. Många fastigheter som byggdes i centrum mellan 1950 och 1970 krävde en sänkning av grundvattennivån redan då för att källarna skulle kunna byggas. En del av dessa byggnader hade problem med inträngande grundvatten så tidigt som på 1970-talet.

Grundvattenförhållanden som dessa ställer höga krav på att dräneringen vid fastigheter fungerar med full kapacitet. Det är troligt att flera av de fastigheter som har problem idag har dräneringar som helt enkelt är gamla. Ytterligare en orsak till försämrad dräneringseffekt kan vara att rören är igensatta av det finmaterial som transporteras bort när grundvatten pumpas ur organiska jordlager.

Betyder detta att gruvgångarna under Höganäs inte har något med problemen att göra?
– Mätresultaten från schakt Gustaf Adolf, där vi har mätvärden från 1980 till 2015, visar att grundvattennivån har stabiliserats på en för den här typen av jord och berg naturlig nivå, säger Anders Bergman. Nivån påverkas av årstiderna, men trenden är inte stigande.

De studier av historiska data som gjorts ger vid handen att de grundvattennivåer som uppmätts i Höganäs tätort under tiden som gruvan länshölls varit jämförbara med dagens nivåer i vissa områden, lägre i andra och högre i några fall.

– Utredningen visar också på att det ytligare grundvattnet under tätorten inte påverkas av grundvattnet i gruvan, säger Anders Bergman. Idag styrs grundvattennivå i tätorten till stor del av pumpningen vid fastigheter och viadukten på väg 111. Därför skulle det inte vara en lösning att återuppta pumpningen i gruvan.

Är Höganäs AB:s arbete med situationen avslutat i och med rapporten?
– Närmast kommer vi att dela med oss av resultaten i sin helhet till både Höganäs kommun och Jefast och till andra som vill ta del av rapporten, säger Nicklas Lång. Vi har själva också problem med vårt huvudkontor, Tre Kronor, som vi ska åtgärda. 

Vad ska en enskild fastighetsägare med fukt- eller grundvattenproblem göra?
– I första hand är det viktigt att se över den befintliga dräneringen och eventuell länshållning vid huset, säger Anders Bergman. Utifrån de geologiska förhållanden som råder här måste dränering och länshållning hålla full kapacitet. Om man vill vidta fler åtgärder är det viktigt att samråda med kommunen.

Läs och ladda ner rapporten och dess bilagor

 * Vad är organiska jordlager? Det är jord som består av gyttja, torv, lergyttja, gyttjig lera och liknande. Ibland innehåller de skikt av sand och lera.

     
 

Fakta / Utredningens delar

Arbetet med att undersöka problematiken med källaröversvämningar och andra problem relaterade till grundvattennivåerna i Höganäs tätort har omfattat följande aktiviteter:

  • Jord- och berglager: Uppgifter om deras uppbyggnad har hämtats in från genomförda undersökningar för att skapa en god bild av hur geologin är uppbyggd i området.
  • Grundvattenmätningar: Omfattande mätningar av grundvattennivåer i Höganäs tätort liksom runt den nedlagda gruvan har genomförts för att skapa mätserier som på ett korrekt sätt beskriver grundvattennivån i jord och berg samt dess variation.
  • Historiska data: Arkivuppgifter om grundvattennivåer i jord och berg har sökts i olika arkiv för att försöka ge en bild av grundvattensituationen under gruvans drift.
  • Data för tätorten: För de fastigheter i Höganäs tätort där det rapporterats problem har uppgifter om husen hämtats in från Höganäs kommun. Tillsammans med geologisk information och uppmätta grundvattennivåer kan de ge en bild av vad som orsakar problemen i Höganäs tätort.
 
     

 

Ulrika Rask-Lindholm

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications