2015-10-08 Höganäs

Missa inte huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen för Höganäs AB:s ansökan om ett nytt miljötillstånd hålls den 20-21 oktober.

I slutet av maj lämnade Höganäs AB in ett skriftligt bemötande till de yttranden som kommit in kring bolagets miljöansökan. Flera berörda instanser, bland annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ville att Höganäs AB skulle upprätta en bättre plan för hur man ska ta hand om släckvatten vid eventuell brand. Det fanns även önskemål om att företaget skulle komplettera och utreda möjliga minskningar av sina kväveoxid- och svaveldioxidutsläpp. 

Arbetet med att sammanställa det skriftliga bemötandet pågick under hela våren och lämnades in den 29 maj. I samband med detta ansåg Höganäs AB att målet var färdigt för huvudförhandling och att mark- och miljödomstolen skulle kalla till huvudförhandling, vilket nu har skett.

– Eftersom materialet är omfattande kommer huvudförhandlingarna att pågå under två dagar, 20-21 oktober, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Förhandlingarna sker i Höganäs stadshus och är öppna för alla som vill närvara.

Han räknar med att ett tiotal personer från Höganäs kommer att finnas på plats tillsammans med rådman, tekniskt råd, notarie och två sakkunniga från mark- och miljödomstolen. Till det kommer representanter från berörda myndigheter och närboende.

Som en av de första punkterna i huvudförhandlingen kommer Höganäs AB att redogöra för syftet med miljöansökan – att man på sikt vill öka produktionen och hur detta är tänkt att ske och vilka miljökonsekvenser det får. Därefter får andra berörda parter utveckla sina yttranden och redogöra för eventuella invändningar. Här har även privatpersoner möjlighet att komma till tals.

– Vi kommer även att berätta mer i detalj om vilka vi är, vad vi gör, vilka produkter vi tillverkar och hur de verkar för en hållbar utveckling tillsammans med en förklaring till varför vi tror på vår affärsidé, säger Anders Bergman. Vi berättar också om hur verksamheten är tänkt att se ut i framtiden.

– En viktig del här är att redogöra för hur vår produktionsökning kan göra miljönytta i samhället totalt.

– Ett exempel är att våra material produceras bland annat genom återvinning av skrot – en kapacitet som många andra företag inte har.

En viktig punkt under huvudförhandlingen är alltså redogörelsen för de sammantagna miljökonsekvenserna av de planerade satsningarna.

– Vi kommer att gå igenom detaljer kring luftutsläpp och utsläpp av vatten från verksamheten, liksom buller, till exempel från transporter. Som en punkt har vi energifrågan där vi redogör för energianvändningen vid verksamheten. Vi kommer även att gå igenom vår säkerhetsrapport, samt berätta om invallningen, vår deponi och slutligen övriga villkorsfrågor, säger Anders Bergman.

Han tror att de frågor som rör industrihamnen och dess eventuella utbyggnad kommer att få stort utrymme under processen.

– Just hamnverksamheten tas upp som en särskild del, bland annat vilka miljökonsekvenser utbyggnaden kan medföra. En eventuell utbyggnad av industrihamnen innebär påtagliga förändringar, så det kan nog bli föremål för diskussion, säger han.

Under huvudförhandlingen kan de närvarande även komma att bussas runt på industriområdet för att få en tydligare bild av hur det ser ut. Domstolen avgör om detta är nödvändigt.

Sist men inte minst, i samband med att huvudförhandlingen avslutas, meddelar mark- och miljödomstolen tidpunkt för när domen meddelas.

– Vår förhoppning är att domen ska komma före årsskiftet, säger Anders Bergman.  

Informationen om Höganäs AB:s miljöansökan uppdateras fortlöpande på Insikts webb. Där kan man även ta del av samtliga yttranden i ärendet. Om man som närboende själv vill yttra sig är det viktigt att finnas på plats under huvudförhandlingen som äger rum i sessionssalen i Höganäs Stadshus. Senaste informationen och anmälan till huvudförhandlingen finns på www.hoganas.com/insikt.

     
 

Förhandlingarna i korthet

Några av de viktigaste områdena under huvudförhandlingen som inleds den 20 oktober klockan 09.00 i Stadshuset i Höganäs.

• Höganäs AB framställer sina yrkanden. 
• Övriga parter och remissinstanser redovisar sin inställning och eventuella yrkanden. 
• Höganäs AB redogör för koncernens verksamhet, vilka produkter som tillverkas och vilken miljönytta bolaget kan göra globalt sett. 
• Höganäs AB redogör för sin framtida verksamhet. 
• Redogörelse för miljökonsekvenserna. 
• Utsläppspunkter. 
• Buller. 
• Hamnverksamheten. 
• Energianvändning. 
• Säkerhetsfrågor. 
• Yttranden från närvarande myndigheter och närboende.

 
     

Huvudförhandlingen för Höganäs AB:s ansökan om ett nytt miljötillstånd hålls den 20-21 oktober. Den är öppen för allmänheten och du kan nu anmäla ditt deltagande.

Förhandlingen hålls i Höganäs kommuns sessionssal i Stadshuset. Programmet startar klockan 9.00 den 20 oktober.

Vill du delta? Anmäl dig genom atskicka ett mejl till insikt@hoganas.com


Text Hanna Johansson 

Foto Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications