2015-03-06 Höganäs

Nu bemöter Höganäs yttrandena

Nu har yttrandeperioden för Höganäs AB:s miljöansökan avslutats och arbetet går in i en ny fas. Ett antal myndigheter och två privatpersoner har kommit in med yttranden. Dessa ska nu gås igenom ordentligt av företaget.

Hösten 2014 inleddes den viktiga yttrandeperioden för Höganäs AB:s miljöansökan. Under den här tiden har myndigheter och allmänhet haft möjlighet att tycka till om verksamheten.

Yttrandeperioden ska inte förväxlas med samrådet som skedde tidigt i processen då Höganäs AB bjöd in till möten för att fånga upp vad olika intressenter ville att företaget skulle ta upp i miljökonsekvensbeskrivningen.

– Under samrådsprocessen lyssnade vi till intressenterna och vad de ville veta kring miljöansökan. I yttrandet är man mer konkret, då tycker intressenterna till och lämnar synpunkter på ett tydligare sätt, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. 

Yttrandeperioden varade formellt till den 9 januari, men några av de viktiga instanserna – Naturvårdsverket, länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Höganäs kommun – begärde mer tid för att hinna bli klara. I början av februari hade även dessa lämnat in sina svar.

– Nu när alla har inkommit med sina yttranden inleds en period av intensivt arbete för oss. Senast den 20 mars ska vi ha bemött de synpunkter som har kommit in, säger Anders Bergman.

Naturvårdsverket begär i sitt yttrande främst kompletteringar i hur villkoren i miljöansökan är formulerade medan länsstyrelsen liksom Höganäs miljötillsynsnämnd begär kompletteringar bland annat för möjliga minskningar på utsläppen av kväveoxid och svaveldioxid. Bägge myndigheterna anser också att föreslagna villkor ska skärpas på ett antal punkter.

– Från Höganäs kommun ställer man sig positiv, under förutsättning att vi tar hänsyn till stadsplaneringen och inte hindrar kommunens utvecklingsplaner, säger Anders Bergman.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill att Höganäs AB upprättar en bättre plan för omhändertagande av släckvatten medan Sjöfartsverket anser att bolaget bör samråda med lotsområdeschefen i hamnen i just hamnfrågorna.

Anders Bergman vill dock betona att det inte finns några beslut tagna kring en utbyggnad av hamnen ännu och att en sådan skulle genomföras endast när och om det är ekonomiskt genomförbart.

Mark- och miljödomstolen har nu begärt att Höganäs AB ska bemöta de yttranden som kommit in. Domstolen framför bland annat att bolaget ska redovisa möjligheter för minskade och begränsade utsläpp av såväl svavel- som kväveoxider samt att kompletteringar görs av delar av den säkerhetsrapport som Höganäs har upprättat.

– Vi kommer att ta ställning till allt som har kommit in under yttrandeperioden, säger Anders Bergman. Svaren skickar vi in till domstolen som sköter korrespondensen mellan oss och de olika instanserna. De frågor där vi inte kan komma överens leder så småningom till huvudförhandling.

Läs och ladda ner alla yttranden

Text: Hanna Johansson

 

Detta händer med miljöansökan

2010: Dialog med länsstyrelsen.

2011: Förberedelse av ansökan.

2012: Samråd med läns­styrelsen, kommun och andra intressenter.

2013: Ansökan ­skickas till miljö­domstolen. Remissrunda.

2014 Vår/sommar: Komplettering av ansökan.

2015: Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten.

2015 Höst: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2015: Beslut ­meddelas.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications