2015-09-30 Halmstad

Smält stål ska värma hushåll i Halmstad

Genom ett nytt samarbete mellan Halmstad Energi och Miljö (HEM) och Höganäs AB ska motsvarande 2 500 villor i Halmstad värmas med spillvärme från metallpulvertillverkning. De två företagen har slutit ett avtal och infrastrukturen byggs under hösten.

Höganäs AB, världens största metallpulvertillverkare, har ett stålverk i Halmstad (tidigare Fundia). Här smälts skrot, 50 ton åt gången, som finfördelas till metallpulver. Smältverksamheten alstrar stora mängder restenergi, eller spillvärme, en resurs som i dag inte tas omhand.

– Genom samarbetet med HEM kommer vi att bidra till fjärrvärmenätet i Halmstad med värme motsvarande årsbehovet för 2 500 villor. Detta är ett hållbart sätt att återanvända den värme vi själva inte kan ta hand om, säger Melker Jernberg, VD och koncernchef för Höganäs AB.

Höganäs beräknas leverera drygt 50 GWh per år till en effekt av 9 MW.

Bakgrunden till samarbetsavtalet är att Höganäs AB planerar en omfattande renovering av rökgaskanalerna i stålverket. När kanalerna byts ut är det enkelt att dimensionera dem för att leverera spillvärmen till HEM.

I och med leveranserna från Höganäs bedömer HEM att användningen av flis i förbränningen kan minskas med ungefär 10 procent och andelen naturgas med cirka en tredjedel, något som är bra inte minst ur miljösynpunkt.

Från HEM:s sida är man väldigt positiv till samarbetet med Höganäs AB eftersom detta ytterligare bidrar till att stärka upp fjärrvärmen och i förlängningen också miljön och klimatet. Sett till att varje fjärrvärmeansluten villa i Halmstad hjälper till att ta bort utsläpp motsvarande cirka 2 ton koldioxid varje år är en satsning på fjärrvärmen också en satsning på en bättre miljö.

– Detta partnerskap är en betydelsefull pusselbit för en miljömässigt hållbar energiförsörjning i Halmstad, säger Monica Karlsson, vd på HEM.

Tillvaratagandet av restenergin från smältverksamheten i Halmstad är det första steget i samarbetet mellan Höganäs AB och HEM. Förhoppningar finns att ytterligare spillvärme ska kunna tas om hand och användas

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications