2017-12-01 Höganäs

Marken vid nya laboratoriet fri från oljeföroreningar

Analysen av mark och vatten på byggarbetsplatsen vid Bruksgatan visar att den nu är fri från föroreningar från den oljetank som hittades tidigare i år. Prover har gjorts på både jord och grundvatten.

Det var i maj som en äldre oljetank hittades på den plats där Höganäs nu uppför en ny laboratoriebyggnad för sin utvecklingsverksamhet. Tanken fanns inte med på någon tidigare ritning över området, där det legat ett antal fabriksbyggnader under årens lopp-

– Tanken innehöll rester av någon typ av brännolja och vatten, berättar Pernilla Nydahl, på Höganäs miljöavdelning.

Tanken och dess innehåll togs genast om hand. Oljeförorenad jord kring tanken – cirka 460 ton – har succesivt schaktats bort under hösten.

Nu visar provtagning av jord och grundvatten på platsen att den är fri från oljeföroreningar.

– Grundvattenprover har tagits av en extern konsult, Sweco, i fyra grundvattenrör som installerats på platsen, berättar Pernilla. Inget av de analyserade grundvattenproverna uppvisade halter av oljekolväten över gränsvärdena.

Länsstyrelsen i Skåne har godkänt saneringen och anser att åtgärderna är ändamålsenliga och har avslutat ärendet

– Provtagning av grundvatten kommer att läggas in i det ordinarie kontrollprogrammet som en säkerhetsåtgärd, säger Pernilla.

Fakta/Det nya labbet på Bruksgatan

Byggnationen av det nya laboratoriet är i full gång. Byggnaden kommer att bli i två plan, med grå tegelfasad. Den kommer att vara kopplad till det gamla laboratoriebyggnaden på Bruksgatan med två förbindningsgångar. Uppvärmning sker med fjärrvärme och kylning med hjälp av ett havsvattenbaserat kylsystem. Det finns möjlighet till solpaneler på taket. Byggnaden beräknas stå klar under 2018.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications