2018-06-29 Höganäs

Inbjudan till samråd för Probistål – Ny biogasanläggning i Höganäs

Höganäs AB, Höganäs Sweden AB och Höganäs Hamnbyggnads AB inbjuder till samråd i samband med en planerad ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheter i Höganäs avseende drift i fullskala av anläggning för termisk förgasning av biomassa.

Samtliga dokument för nedladdning

Ansökan avser drift av en anläggning för termisk förgasning av biomassa med tillverkning och leverans av upp till 60 GWh per år av förnybar bränslegas, så kallad syngas, till interna förbrukare på industriområdet. Åtgärden som kommer att genomföras under förutsättning att de förestående försöken i pilotskala faller väl ut, beräknas reducera Höganäs Sweden AB:s utsläpp av fossil koldioxid med cirka 10 000 ton årligen.

Ansökan avser även produktion av träkol. I anläggningen kan nämligen inte bara syngas tillverkas utan även förnybar träkol, som antingen kan användas direkt i processen (processkol) eller vidareförädlas till koks – så kallad biokoks. Ansökan avser också möjlighet att använda avfall som råvara i termisk förgasning. Skälet till detta är att viss biomassa klassas som avfall, bland annat restprodukter från massa- och pappersindustri. Inget farligt avfall kommer att användas i processen. Ansökan avser även lagring av råmaterialenligt och mellanlagring av farligt avfall. Skälet för att inhämta dessa tillstånd är att kunna minimera antalet transporter samt att verksamheten ska klara hantering av farligt avfall om sådant skulle uppstå som aska i processen (avfallets sammansättning kommer att bero av den biomassaråvara som används).

Åtgärden är ett led i Höganäs kontinuerliga förbättringsarbete och Höganäs avser att med denna förändring kunna ersätta delar av dagens försörjning av fossil naturgas och processkol (stenkol) med förnyelsebara alternativ. Den planerade verksamheten är således en miljöförbättrande åtgärd.

Eftersom ansökan avser ändring av befintligt miljötillstånd kommer ansökan att lämnas till Mark- och miljödomstol.

Ett samrådsunderlag samt ytterligare information i form av Höganäs miljötillstånd och därtill sammanhörande villkor, liksom den senaste godkända miljörapporten (också i pdf-format) finns att ladda ner på Höganäs AB:s webbplats under dokument


Om du har frågor om samrådet kan du kontakta Anders Bergman på e-post: anders.bergman@hoganas.com.

Samrådsyttranden kan lämnas per epost till insikt@hoganas.com
eller per brev till Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 Höganäs och ska vara oss tillhanda senast 12 augusti. Märk försändelsen med ”Samrådsyttrande ändringsansökan Probiostål”.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications