Några exempel

Skapa en infrastruktur för avskiljning och lagring av koldioxid

FN:s klimatpanel har pekat ut avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) som en nödvändig åtgärd för att nå globala klimatmål. CNetSS är ett projekt som syftar till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en koldioxidinfrastruktur i Sydsverige.

Det är avgörande för livet på vår planet att den globala uppvärmningen begränsas till, eller helst understiger, 1,5 grader Celsius. För att lyckas med detta har FN:s klimatpanel identifierat avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage, CCS) som en nödvändig åtgärd. Även om CCS innebär stora möjligheter finns det också vissa utmaningar som måste lösas. Teknikerna för avskiljning och lagring är fortfarande under utveckling och huvuduppgiften är att göra dem både skalbara och kostnadseffektiva.

– En annan utmaning är den infrastruktur som behövs. Det är ingen mening att avskilja koldioxid från rökgaser om det saknas infrastruktur för transport till slutlagring. Därför är CNetSS så viktigt och därför ser Höganäs fram emot att delta i projektet, säger Magnus Pettersson, energikoordinator på Höganäs.

Tillsammans med nio andra aktörer – Copenhagen Malmö Port, E.ON, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav, Öresundskraft och Växjö Energi – ingår Höganäs i CNetSS, ett projekt som syftar till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Projektet leds av Växjö Energi och stöds av Energimyndigheten med cirka 2,5 miljoner kronor. Flera av de medverkande företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid.

– CNetSS är ett spännande projekt eftersom den infrastruktur för avskiljning och lagring av koldioxid som vi vill skapa är nödvändig för att Höganäs ska kunna nå nettonollutsläppsmålet. Höganäs arbetar i första hand med att minska sina fossila utsläpp, men vissa utsläpp kan vara svåra att helt eliminera och där kan CCS vara en dellösning i framtiden, säger Magnus Pettersson.

CNetSS startade i september 2022 och kommer att pågå till december 2023. Energimyndigheten lyfte i sin motivering fram projektet som ett viktigt steg för att förverkliga fördelarna med bio-CCS (biogen avskiljning och lagring av koldioxid). Möjligheten att nå minusutsläpp (som innebär ett positivt klimatbidrag) bedöms också öka i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen.