More Women

Fler kvinnor och ökad mångfald

Idag är 16 procent av våra anställa världen över kvinnor. Det tycker vi är för lite eftersom vi tror att en jämn fördelning av kvinnor och män och mångfald, i ett större perspektiv, gynnar både företaget och medarbetarna.

Sedan internationella kvinnodagen 2018 driver vi projektet ”More women” för att ta fram ett antal åtgärdsförslag kring hur vi ska öka antalet kvinnor inom koncernen. Det är en arbetsgrupp med både kvinnor och män från olika delar av organisationen som diskuterar och analyserar de utmaningar som Höganäs har i organisationen. Deras uppgift är att ta fram åtgärdsförslag på hur vi ska nå målet. Initiativet drivs som ett pilotprojekt för verksamheten i Sverige.

Redan nu arbetar Höganäs på många nivåer för att öka mångfalden genom att sträva efter att kandidatlistan till våra lediga tjänster ska var hälften kvinnor och hälften män. I vår årliga successionsplanering ser vi även över hur vi kan öka andelen kvinnor som gör karriär inom Höganäs.