2016-06-16 Höganäs

Kräsen fågel häckar i Höganäs gamla deponi

I många år användes mark utanför Höganäs som deponi för tunnelugnsslagg från Höganäs produktion. Nu är det gamla industriområdet en av få platser där gråhakedoppingen häckar, och är med i kommunens naturvårdsplan.
 

Marken ligger omgiven av åkrar med få
naturliga
grönområden och lite vatten,
vilket gör nyttan ännu högre.

 

Fram till 60-talet var området mellan Jonstorp och Höganäs ett dagbrott för lera. När lerbrytningen upphörde använde Höganäs marken till deponi för slagg. Deponin avslutades 2005 och i samråd med Höganäs kommunekolog och andra myndigheter anlade Höganäs en våtmark.

Området bedömdes som värdefullt för hotade eller missgynnade arter och naturtyper, samtidigt som den inte ansågs ha så högt värde som till exempel rekreationsområde, förklarar Pernilla Nydahl, Miljöavdelningen, som varit med i arbetet med att anlägga våtmarken.

Vattnet är fritt från fisk och kräftor, vilket är positivt eftersom de lätt kan konkurrera ut vissa fågelarter. Här trivs nu häckande gråhakedopping och en rådjursflock, mossor, insekter av våtmarksart, paddor, karaktärsarter av kärlväxter som till exempel rödsvingel, och äkta Johannesört.

Vi byter nytta mot nytta, säger Pernilla Nydahl. Vi tycker det är både viktigt och roligt att en sådan här plats kan utvecklas och ge nytt värde till samhället.

Ett annat exempel på där Höganäs gamla deponier skapar naturvärde och samhällsnytta är invallningen väster om fabriksområdet i Höganäs. I samband med att Höganäs fick nytt tillstånd för deponin 2004, tecknades ett avtal med kommunen om att området etappvis ska göras om till ett grönområde som allmänheten i stor utsträckning kan utnyttja som till exempel strövområde.

Frida Wainult

     
 

Fakta/Biologisk mångfald i industriområden

Våtmarken utanför Höganäs är ett av exemplen i boken Ekologisk efterbehandling som Jernkontoret, Stålindustrins branschorganisation, tillsammans med konsultfirman Enetjärn Natur just gett ut. Boken är en handbok om potential och metoder för biologisk mångfald och ekologisk efterbehandling i industriområden eller för detta industriområden, och en del i ett Vinnova-finansierat projekt kring detta.

Läs mer (pdf)

 
     

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications