Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-25

Inledning

Denna policy (”personuppgiftspolicy”) är framtagen för att säkerställa och informera dig om att Höganäs AB (”Höganäs”, ”vi” och ”våra”), behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt, i enlighet med gällande dataskyddslagar. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur

Höganäs Aktiebolag
(Publ.) Organisationsnummer 556005-0121
SE- 262 83 Höganäs

samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt de rättigheter du har som registrerad hos Höganäs.

Personuppgiftspolicyn gäller för alla produkter och tjänster som tillhandahålls av Höganäs i samband med beställning, inköp, support, service, marknadsföring, evenemang och andra förfrågningar samt i alla andra kontakter med Höganäs, exempelvis besök på vår webbplats www.hoganas.com ("webbplatsen") eller per e-post.

Höganäs ansvarar för all behandling av dina personuppgifter som Höganäs utför i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Definitioner

I denna personuppgiftspolicy syftar termen "personuppgifter" på all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. "Behandling" avser alla operationer eller uppsättningar av operationer som vi utför avseende dina personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, däribland insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämning via överföring, spridning eller annan metod för tillhandahållande, anpassning eller sammanställning, begränsning, radering eller förstörelse som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Vilka uppgifter vi samlar in

För att kunna erbjuda dig våra produkter och förknippade tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter, däribland

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • företaget/organisationen du arbetar för
 • yrke
 • den avdelning du arbetar för
 • din kompetens inom företaget/organisationen

De personuppgifter vi behandlar är den information du tillhandahåller oss i samband med beställnings-, inköps-, service- och supportärenden eller andra förfrågningar relaterade till tjänster som tillhandahålls av Höganäs, inklusive via vår webbplats eller när vi kommunicerar med dig på annat sätt.

Höganäs samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de syften som anges i avsnittet "Hur vi använder de uppgifter vi samlar in" nedan. Vilka av dina personuppgifter vi samlar in beror på i vilket sammanhang du interagerar med Höganäs.

När du ombeds uppge personuppgifter kan du välja att avböja. Om du väljer att inte lämna uppgifter som är nödvändiga för att få åtkomst till en viss produkt/tjänst kan det hända att du inte kan använda den specifika produkten/tjänsten eller på annat sätt interagera med Höganäs.

Hur vi använder de uppgifter vi samlar in, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund behandlingen är baserad

För att vi ska tillhandahålla dig och det företag/organisation du arbetar för våra produkter/tjänster, inklusive tjänster i samband med beställnings-, inköps, support- och serviceärenden samt andra förfrågningar via e-post, telefon eller vår webbplats, måste vi behandla de personuppgifter som nämns i avsnittet "Den information vi samlar in" ovan för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot det företag/organisation som du arbetar för, och därför behandlar vi dina personuppgifter baserat på den rättsliga grunden legitimt intresse.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål, dock endast avseende produkter och tjänster som Höganäs marknadsför. Det gör det möjligt för oss att tillhandahålla dig och det företag/organisation du arbetar för erbjudanden eller annan direktmarknadsföring relaterad till våra produkter/tjänster, via brev, e-post eller telefonsamtal. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål baseras på våra legitima affärsintressen.

Du kan när som helst avböja all direktmarknadsföring genom att kontakta oss via e-post eller följa länken i meddelandet vi har skickat till dig.

Vissa av de personuppgifter som Höganäs samlar in kan komma att behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter som föreskrivs i lag, domslut eller myndighetsbeslut. Sådana skyldigheter kan exempelvis förekomma i bokföringslagen eller lagen om penningtvätt.

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge Höganäs anser det vara nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras så snart de inte längre är relevanta för sitt ändamål.

Dessutom behandlar vi aldrig uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagar, regler, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi hanterar i syfte att göra affärer med din arbetsgivare/kund sparas under den tid vi behöver dem för att kunna förvalta avtalet, utöva våra rättigheter och uppfylla våra åtaganden gentemot det företag du representerar eller på annat sätt arbetar för.

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi gör affärer med det företag du representerar, eller på annat sätt arbetar för, så länge det krävs för att upprätthålla en kundkontakt.

Personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål lagras i tre år efter affärsrelationens slut, dvs. efter det att vi tillhandahållit produkterna/tjänsterna och det företag/organisation du arbetar för inte längre är en intressant affärspartner/kund för oss. Om du inte vill att vi ska behålla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid kan du kontakta oss eller följa länken i det meddelande vi skickade till dig.

För att Höganäs ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som följer av lagstiftning (avseende bokföring, produktsäkerhet, penningtvätt osv.) eller för att hävda Höganäs rättsliga intressen (i en pågående rättsprocess) kan det vara nödvändigt för Höganäs att behålla personuppgifter under längre tid. Personuppgifterna kommer dock inte att sparas längre än nödvändigt och/eller endast för angivet ändamål.

Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Ytterligare information om hur vi använder cookies beskrivs i vår cookiepolicy.

Dina rättigheter som registrerad

I enlighet med dataskyddslagarna har du rätt att erhålla information om de personuppgifter vi behandlar som rör dig och vi kommer alltid att hålla dig uppdaterad med denna information. Dessutom har du som registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddslagarna. Nedan anges vilka rättigheter du har och som du kan hävda genom att kontakta oss. Kontaktinformationen anges i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Din rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få information från oss som bekräftar om personuppgifter avseende dig behandlas. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar som rör dig. Denna förfrågan bör lämnas skriftligen till oss med specificering av vilka uppgifter du vill erhålla. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan uppfylla din begäran om tillgång till de aktuella uppgifterna kommer vi att uppge anledningen till detta. Kopian på dina personuppgifter kommer att skickas till din bokföringsadress såvida inget annat överenskommits skriftligen. För att säkerställa din identitet i samband med din förfrågan kan vi komma att be dig om ytterligare information. 

Rätt till rättelse

Som personuppgiftsansvarig är det Höganäs ansvar att se till att de personuppgifter vi behandlar avseende dig är korrekta. Om du meddelar Höganäs att de personuppgifter du har lämnat till oss är inaktuella kommer vi omedelbart att rätta, blockera eller radera dessa uppgifter. Du har dock rätt att komplettera med personuppgifter som saknas och är relevanta för att rätta inkorrekt eller ofullständig information om dig, genom att kontakta oss.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Höganäs, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter så att de försvinner. Personuppgifter kommer att raderas i följande fall:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in;
 • om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket;
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål;
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker baserat på legitimt intresse som rättslig grund och dina intressen väger tyngre än våra intressen;
 • om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddslagarna;
 • om radering av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Höganäs kan behöva tillgodose andra viktiga rättigheter som förhindrar oss från att omedelbart radera alla dina personuppgifter. Dessa rättsliga skyldigheter kan härröra från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller annat. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tvingande lagstiftning kommer Höganäs att blockera dessa personuppgifter, och lagra dem uteslutande i syfte att uppfylla dessa rättsliga skyldigheter men inte för andra ändamål.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att Höganäs tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Begränsad behandling kan begäras i följande fall:

 • om du anser att de personuppgifter vi har avseende dig är felaktiga och du i samband med begäran om begränsning även har begärt rättelse;
 • när behandlingen av dina personuppgifter inte överensstämmer med dataskyddslagarna, men du väljer att inte begära radering utan istället begär begränsad behandling av personuppgifterna;
 • när vi inte längre behöver dina personuppgifter för de ändamål de samlades in, och där du istället behöver dem för att avgöra, verkställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

När du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter kan behandlingen av personuppgifterna komma att begränsas under tiden utredning pågår. Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer Höganäs endast att lagra dina uppgifter och be om ditt samtycke innan ytterligare behandling utförs.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke som rättslig grund, eller för att uppfylla ett avtal med dig, kan du kräva att Höganäs förser dig med alla personuppgifter som vi behandlar avseende dig i ett automatiserat, strukturerat och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt ha du även rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker baserad på samtycke som rättslig grund. I sådana fall kommer Höganäs att be dig specificera vilken behandling du gör invändningar mot. Om du invänder mot denna behandling kommer vi endast att behandla dina personuppgifter om det finns skälig grund därtill som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter emellertid behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som är relaterad till sådan marknadsföring.

Informationsdelning

För att tillhandahålla våra produkter/tjänster kan vi komma att använda tredjepartsföretag. Det innebär att vi delar vissa av de personuppgifter vi har samlat in från dig med dessa utvalda tredje parter, till exempel företag som tillhandahåller servrar och molnbaserade tjänster eller säljare som agerar för vår räkning. Höganäs förbinder sig vid sådan delning eller överföring av dina personuppgifter till utvalda tredje parter att vidta adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med och för de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy.

Höganäs är ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av sådan tredje part och även för att säkerställa att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Vi och våra återförsäljare behandlar vanligen våra personuppgifter inom EU/EES för medborgare inom EU/ESS. Om dina personuppgifter överförs till land utanför EU/EES kommer Höganäs att säkerställa att personuppgifterna förblir skyddade och att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Höganäs kan vara skyldig lämna ut dina personuppgifter på begäran av myndigheter. Sådant utlämnande kan exempelvis göras till polis- eller skattemyndighet.

Säkerhet

För att skydda din personliga integritet, detektera, förebygga och begränsa risker för dataintrång osv. vidtar Höganäs tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Om Höganäs skulle överföra känsliga personuppgifter, exempelvis kreditkortsnummer och lösenord osv. kommer dessa uppgifter att skyddas med hjälp av kryptering. Höganäs vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, utlämnande, ändringar och förstörelse.

Meddelande om brott mot dataskyddslagarna

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddslagarna ska du rapportera det så snart som möjligt. Du kan även anföra klagomål genom att kontakta tillsynsmyndigheten. Mer information om detta finns hos Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Höganäs förbehåller sig ensidigt rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov för att uppfylla gällande lagstiftning. Sådana ändringar erfordras i händelse av ändringar i lagstiftningen, till följd av yttranden från tillsynsmyndigheten eller andra organ som avger utlåtanden baserat på gällande dataskyddslagar. Dessutom kommer denna personuppgiftspolicy att uppdateras vid behov till följd av ändringar av produkter/tjänster.

När denna personuppgiftspolicy uppdateras kommer datum för uppdateringen att anges högst upp på denna sida. Om Höganäs gör större ändringar av denna personuppgiftspolicy eller ändringar beträffande hur vi behandlar dina personuppgifter kommer du att meddelas i tid innan ändringen träder i kraft.

Kontaktinformation till ditt dataskyddsombud

Om du har frågor angående denna personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill göra en förfrågan i enlighet med personuppgiftspolicyn eller rapportera ett brott mot personuppgiftspolicyn, ska du kontakta dataskyddsombudet (DSO) på telefon +46 (0) 42 33 80 00 eller via e-post dpo@hoganas.com

 

Läs även vår cookiepolicy