Uppförandekod och andra policyer

De som köper och använder våra produkter har visat sitt förtroende för oss. Oavsett vårt goda anseende måste vi varje dag återvinna detta förtroende genom att leva upp till de värderingar och normer som har varit vägledande från det företaget bildades.

Vår uppförandekod hjälper till att säkerställa att våra anställda förstår vad som förväntas av dem och ger vägledning om våra affärsnormer och dagliga rutiner. Det är bara ett av många sätt vi använder för att kontinuerligt förmedla våra företagsvärderingar.

För att hålla jämna steg med utvecklingen i världen och på våra marknader reviderar, uppdaterar och återutger vi regelbundet vår uppförandekod för att säkerställa att den är relevant och fullständig.

Läs mer om vårt engagemang för hållbarhet

Intern uppförandekod

Höganäskoncernens uppförandekod fastställer de principer som koncernen utgår ifrån i sina interaktioner med affärspartner, aktieägare, anställda och samhället. Den gäller för styrelsemedlemmar och alla anställda i Höganäskoncernen.

Uppförandekod för leverantörer

Vi arbetar efter högt satta standarder inom affärsetik i alla våra kontakter och verksamheter, och har en nolltoleranspolicy för alla former av mutor och korruption. Detta åtagande utgör grunden för vår uppförandekod för leverantörer och ställer uttryckliga krav på leverantörerna när det gäller mänskliga rättigheter, affärsetik, anställning och andra sociala och miljömässiga förutsättningar.

Höganäs förväntar sig även att leverantörerna uppfyller kraven och tillämpar det som beskrivs i Uppförandekod för leverantörer i sina egna leveranskedjor.

Höganäs antibestickningspolicy

Denna policy reglerar hur vi som företag ser på mutor i våra kontakter med kunder, leverantörer och representanter. Den berör alla som agerar för Höganäs räkning, det vill säga ledning, anställda, agenter och andra tredje parter. Policyn går hand i hand med vår uppförandekod och hur vi som företag bör agera som god medborgare.

Visselblåsarfunktion

Vår uppförandekod anger tonen för hur vi bedriver vår verksamhet globalt. Vi är fast beslutna att alltid följa lagar och våra interna bestämmelser. Vi har nolltolerans mot korruption och arbetar ständigt med att bygga och upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra kunder, partner, medarbetare, leverantörer, ägare och andra intressenter.

Läs mer om hur det går till