Produkter

Produkter

Hållbart erbjudande

Vi är övertygade om att metallpulver kan bidra till hållbar utveckling och därmed lösa många samhällsproblem, som resursbrist, brist på rent vatten och övergång till förnybara energikällor.

Med hjälp av pulvermetallurgi kan exempelvis komplexa komponenter med nära slutlig form och god likformighet effektivt masstillverkas med färre produktionssteg. Detta leder till högt materialutnyttjande, låg energiförbrukning och mindre avfall.

Metallpulver, som mjukmagnetiska kompositer (SMC), kan maximera utnyttjandet av aktiva material i elektromagnetiska tillämpningar. Och ytbeläggningar av pulvermetaller kan förbättra komponenternas slitstyrka och korrosionsbeständighet, och därmed öka deras livslängd på ett hållbart sätt. Vi kan erbjuda metallpulverbaserade lösningar för dricksvattenrening, som kan förbättra tillvaron för miljontals människor över hela världen.

Additiv tillverkning är fortfarande under utveckling, och erbjuder en enorm möjlighet att öka resursutnyttjandet och förlänga produkternas livslängd.

Hållbar utveckling är dock inget vi kan uppnå på egen hand – vi måste samarbeta med andra. Höganäs har en lång tradition av projektsamarbeten med kunder, universitet, forskningsinstitut och andra branschaktörer. Det är en tradition vi håller fast vid när vi tar oss an hållbarhetsutmaningarna inom branschen.

Läs mer om vår teknik

Livscykelanalys

Alla faser i en produkts livscykel måste beaktas för att uppnå hållbar industriell utveckling. Genom att beräkna produkternas miljöavtryck kan man ta informerade beslut om förändringar och förbättringar av produktionen eller försörjningen och framtagning av nya produkter. Vi har därför lanserat två initiativ i syfte att kartlägga metallpulvers miljöprestanda.

Internt har vi infört ett system med livscykelanalyser, med fokus på vagga till grind-analyser, som omfattar de delar av våra produktlivscykler som vi direkt kan påverka. Dessutom har vi lanserat ett branschomfattande initiativ med livscykelanalyser inom EPMA (European Powder Metallurgy Association), där vi börjar med att kvantifiera en specifik metallpulverdels totala miljöpåverkan.

Biprodukter får nytt liv

En uppenbar aspekt för att sluta materialens kretslopp är att ge sidoströmsmaterial en möjlighet att användas på nytt. I de flesta av våra tillverkningsprocesser för metallpulver genereras olika typer av biprodukter. Beroende på biprodukternas egenskaper passar de för olika tillämpningar, ofta utan koppling till hur våra huvudprodukter används. Huvuddelen av våra sidoströmsprodukter härrör från olika slaggtyper. Dessa material används bland annat som bärlager i vägar och som råvara för tillverkning av stenull (isoleringsmaterial). Andra sidoströmmar är återvunnen zink från smältugnsdamm och återvunnet järn från annat damm.

Vid Förenta nationernas havskonferens i New York 2017 undertecknade Höganäs ett frivilligt åtagande om användning av biprodukter från stålindustrin för vattenrening. Vi är nu involverade i ett forskningssamarbete i Sverige (Minrent) för att utforska möjligheterna att rena vatten från fosfor med hjälp av skräddarsydda filtermaterial tillverkade av slagg.

Vi deltar ofta i samarbetsprojekt rörande sidoströmsprodukter, bland annat det nyligen avslutade projektet ”Slagphalt” – ett samarbete mellan stålindustrin, asfaltsindustrin, forskningsinstitut och myndigheter. Projektet har påvisat fördelar med slaggasfalt, som högre skjuvhållfasthet (viktigt i bland annat rondeller), högre friktion och betydligt mindre buller. Dessa resultat har ökat efterfrågan på slaggasfalt och skapat nya användningsområden för stålslagg.

Läs mer om hur Höganäs använder sidoströmmar:

Pressmeddelande

Hållbar utveckling kräver samarbete

Vi tror att hållbar utveckling ställer krav på samarbete och kunskapsutbyte. Höganäs har en lång tradition av projektsamarbeten med kunder, universitet, forskningsinstitut och andra branschaktörer. Projekten innefattar ofta både vår och våra kunders teknikområden på alla tekniska nivåer. I de flesta fall finansieras projekt av offentliga myndigheter, med Höganäs som medfinansiär tillsammans med andra företag med liknande intressen. Utöver dessa projekt är Höganäs även aktiv inom olika kompetenscentra inriktade på bland annat materialvetenskap och råvaror.

Några exempel

”Vi tror att hållbara erbjudanden är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.”

Catharina Nordeman,
Director Group Sustainability

 

 

Produkter

Hållbara erbjudanden och långsiktig lönsamhet