Klimatneutral verksamhet

Klimatneutral verksamhet

Klimat och energi

Höganäs vision är att skapa en klimatneutral verksamhet. För närvarande fokuserar vi på bli mer energieffektiva genom att övergå till förnybar energi inom produktion och transport, där vi ersätter fossilt kol och omprövar vår råvaruförsörjning.

En långsiktig klimatfärdplan där intäkter frikopplas från klimatpåverkande utsläpp håller på att tas fram. Klimatfärdplanen kommer att vara vägledande för företagets strategi och affärsplanering, och utgöra grunden för åtgärdsplaner under de kommande åren. 

Områden som ingår i detta arbete är bland annat CO2 -utsläpp uppströms, effektiv råvaruförsörjning och transport, leverans av bränsle och energi och intern energieffektivitet.

Koldioxidavtryck

2018 uppgick våra direkta (scope 1) utsläpp till totalt 270 840 ton. Huvuddelen av våra direkta koldioxidutsläpp är kopplade till vår användning av fossilt kol och bränsle i produktionen.

Naturgas utgör en stor del av våra CO2 -utsläpp från bränslen. Resten kommer från gasol, diesel och bensin.

Våra indirekta utsläpp (scope 2) kommer från inköpt el. Bolagen inom Höganäs-koncernen kan välja elektricitet med högre andel förnybara källor. Vi undersöker alternativa elkällors inverkan på verksamheten. Förstudier avseende en övergång till förnybar el pågår i USA, Indien, Kina, Belgien och Sverige.

Vi kartlägger våra utsläpp från transporter för att fastställa en utgångspunkt för systematiska förbättringar. Resultatet av kartläggningen används för att prioritera åtgärder för att minska utsläppen från nödvändiga transporter under de kommande åren.

Ny teknik för produktion av förnybar energigas

Det finns för närvarande få realistiska alternativ till fossila bränslen för Höganäs på grund av krav på exakt processkontroll, hög temperatur och renhet. För att initiera förändring startade vi projektet Probiostål och ett samarbete med Cortus Energy som har utvecklat WoodRoll® -processen, en teknik för förgasning och omvandling av biomassa till förnybar energigas (förnybar syntesgas).

Efter ett antal studier byggdes en försöksanläggning på vår fabrik i Höganäs för att genomföra tester i industriell skala. Om tekniken visar sig vara användbar i industriell skala kan enbart den installerade enheten reducera våra fossila CO2 -utsläpp med cirka 10 000 ton per år.

Förnybara råvaror

Det fossila kolet som används i vår produktion är en utmaning och vi tar initiativ för att bli mer hållbara. Svampverket är den enda verksamheten inom koncernen där vi använder fossil koks och antracit för att reducera järnmalm till metalliskt järn. Idag står reduktionsprocessen för nästan 70 procent av Höganäskoncernens direkta CO2 -utsläpp.

Som ett led i vårt utvecklingsprogram för förnybara alternativ har vi identifierat och testat biokol som ersättning för en del av det fossila kolet. Utvecklingen är lovande och kan, om initiativet lyckas, medföra en minskning av Höganäskoncernens direkta utsläpp med 10 procent, eller motsvarande 28 000 ton CO2 per år.

Försöksanläggningen för förnybar energi kan även användas för produktion av biokoks. Det ger oss möjlighet utvärdera biogent kol från olika förnybara råvaror, med det långsiktiga målet att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i järnsvampsprocessen.

Energiledning

Höganäs energianvändning består av bränsleförbrukning och inköpt energi. En del av den energi som används omvandlas till restvärme som vi kan leverera till externa parter. Huvuddelen går till fjärrvärme och en viss del till det kommunala vattenreningsverket.

”Energy Challenge”, vårt aktuella initiativ inom energieffektivisering, har som mål att minska energiförbrukningen per tillverkat ton metallpulver med 10 procent mellan 2010 och 2020, vilket är ett utmanande mål. Ett tilläggsmål för att säkerställa effektiv energiledning är att våra mest energikrävande anläggningar med smältverk ska vara certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001 senast 2021. Våra större produktionsanläggningar i Sverige är redan certifierade och andra produktionsanläggningar håller på att certifieras.

Forskning för att ersätta fossilt kol

Höganäs arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. För att ersätta den största delen fossilt kol behövs mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Detta ska Luleå tekniska universitet hjälpa till med i ett gemensamt forskningsprojekt, med stöd från Energimyndigheten.

”Projektet ska ta fram kunskaper om biokol för att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i våra tillverkningsprocesser och hos andra företag i branschen”, säger Ryan Robinson, som är ingenjör på Höganäs.

Forskningsprojektet är upplagt i tre steg, som förenklat innebär att forskarteamet tar fram en specifikation för biokol till Höganäs två huvudprocesser för metallpulver: järnsvampsprocessen och atomiseringsprocessen. Därefter ska de undersöka olika processparametrar för tillverkning av biokol, som uppfyller specifikationerna. Det tredje och sista steget är att bilda en datamodell för att kunna skala upp användningen mer specifikt i järnsvampprocessen. Parallellt gör Höganäs praktiska försök för att se hur materialen fungerar i större skala.

Kentaro Umeki, biträdande professor vid Luleå universitet, är projektledare och har tre doktorander och två seniora forskare till sin hjälp.

”Vi vill bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom vår forskning. Höganäs är en aktiv och seriös partner, som verkligen vill ställa om produktionssystemet, från att i dag använda stora mängder fossilt kol till att bli fossilfria. För att klara klimatmålen måste alla företag i stålindustrin göra detsamma. Miljöpåverkan kommer att bli ett av de viktigaste kriterierna när konsumenterna väljer produkter och det är väldigt positivt om vi kan välja produkter som är tillverkade av grönt stål”, säger Kentaro Umeki.

Vårt arbete med att ersätta fossilt kol och fossila bränslen med förnybara alternativ

Några exempel

”Projektet ska ta fram kunskap om biokol för att kunna ersätta så mycket fossilt kol som möjligt”

Ryan Robinson, ingenjör på Höganäs.