Klimatneutral verksamhet

Klimat

Klimat och energi

Vårt mål är att bli ett företag med nettonollutsläpp senast 2037. Det är en enorm utmaning men den är nödvändig. För att minska vårt klimatavtryck behöver vi använda både etablerade och nyutvecklade metoder. Vi behöver också investera i forskning och innovation för att göra förbättringar bortom vad som är möjligt idag. 

För närvarande fokuserar vi på att övergå till förnybar energi inom produktion och transport, där vi ersätter fossilt kol, ökar energieffektiviteten och omprövar vår råvaruförsörjning.

Klimatfärdplan

Ett strategiskt beslut att uppnå nettonollutsläpp godkändes av koncernledningen under 2019. Sedan dess har vi lanserat vår klimatfärdplan som visar de åtgärder, prioriteringar och investeringar som behövs för att ställa om, baserat på vår höga ambition att uppnå nettonollutsläpp i vår värdekedja till 2037. Det omfattar nytänkande inom vår material- och energiförsörjning, våra produktionsprocesser, våra planer för forskning och utveckling samt våra affärsmodeller.

Klimatfärdplanen består av konkreta handlingsplaner som förankras på lokal nivå, konsolideras på koncernnivå och integreras i verksamhetsplaneringsprocesser. Planen uppdateras årligen och åtgärderna följs upp regelbundet för att i ett tidigt skede identifiera hinder och säkerställa att vi gör framsteg.

Integreringen av klimatfärdplanen i affärsplaner och strategiskt beslutsfattande är en viktig framgångsfaktor för att uppnå klimatanpassning, kombinerat med samarbete med leverantörer, kunder och andra affärspartners i vår värdekedja.

De viktigaste byggstenarna för att bli fossilfria i vår egen verksamhet:

  • Övergå från fossila bränslen till förnybara bränslen och/eller elektrifiering
  • Ersätta fossilt metallurgiskt koks och antracit med biokol
  • Användning av fossilfri el

För att uppnå vårt mål till 2030 har vi identifierat tre huvudområden:

  1. Ersätta delar av vår fossilbaserade koks och antracit med biokol
  2. Ersätta naturgas med biogas och byta till elektrifierade fordon eller förnybara bränslen
  3. Köpa all vår el från fossilfria källor

Höganäs klimatfärdplan bygger på målet att uppnå nettonollutsläpp år 2037 och omfattar både direkta och indirekta utsläpp.

Cardle to gate scope

     
 

Klimatmål

  • 2030: Nettonoll* i vår egen verksamhet (scope 1 och 2)
  • 2030: 30 procent minskning av scope 3 uppströms, med fokus på råvaror**
  • 2037: Nettonoll i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3 uppströms)

*Nettonoll handlar om att minska utsläppen av växthusgaser och att neutralisera återstående utsläpp genom koldioxidinfångning när det inte finns möjlighet att eliminera fler utsläpp.
**Vagga till grind (cradle to gate), basår 2018

 
     

För att minska scope 3-utsläppen med 30 procent för våra råvaror måste vi samarbeta med leverantörer som har som mål att minska sina utsläpp. Vi kommer också att följa vår åtgärdsplan för att systematiskt inventera och ersätta alla material som vi har identifierat som stora utsläppskällor med koldioxidsnåla alternativ när sådana är tillgängliga.

För att uppnå nettonollutsläpp i värdekedjan behöver vi också minska de indirekta utsläppen från de råvaror och transporter vi köper. För att kunna göra det måste vi säkerställa tillgången på råvaror med låga koldioxidutsläpp och transporter genom vår leveranskedja. Vi måste också samarbeta med kunderna för att utnyttja fördelarna med det minskade koldioxidavtrycket från våra egna produkter i deras tillämpningar.

Vi är beroende av externa faktorer som tillgång till fossilfri energi, biobränslen och biokol, samt tekniker för att permanent avlägsna kol från atmosfären (koldioxidavskiljning och lagring).

Vi behöver också mellanstatliga incitament och överenskommelser, likaså lokala och regionala regler som stödjer industrins klimatanpassning, för att kunna ställa om i så stor skala och samtidigt vara konkurrenskraftiga.

Klimatfärdplanen ger en bra bild av vad vi har framför oss, på en konkret och detaljerad nivå, baserat på den kunskap vi har idag. Men omständigheterna förändras snabbt och nya möjligheter kommer att skapas i takt med att de utvecklas. Den årliga uppdateringen av planen kommer att säkerställa att ny kunskap tillförs och att nya möjligheter kontinuerligt inkluderas i planen.

Våra framsteg när det gäller klimatfärdplanen följs upp kvartalsvis genom avstämning av viktiga aktiviteter och nyckeltal.

Klimatmål i linje med senaste vetenskapen

Höganäs är det första företaget i metallpulverbranschen som har fått sina klimatmål validerade av Science Based Targets initiative (SBTi). Detta försäkrar att klimatåtgärderna ligger i linje med den senaste vetenskapen.

Läs mer

Logo Science Based Targets Initiative (SBTi)

Energianvändning

Höganäs energianvändning består huvudsakligen av bränsleförbrukning och inköpt el och fjärrvärme. Naturgas är den största källan till icke-förnybar bränsleenergi i våra produktionsprocesser. Vi använder även diesel och bensin till fordon och andra motorer samt gasol.

Överskottsenergi från våra processer omvandlas till restvärme som vi levererar till externa parter. Varje år levererar vi cirka 66 000 MWh i form av överskottsvärme till fjärrvärme och kommunala reningsverk i Höganäs och Halmstad, vilket sparar motsvarande 13 000 ton koldioxidutsläpp jämfört med naturgasförbränning.

Vi köper cirka 487 900 MWh el varav 57 procent kommer från förnybara eller delvis förnybara källor. Vi producerar cirka 590 MWh förnybar el i våra egna anläggningar med hjälp av solpaneler.

Ny teknik för produktion av förnybar energigas

Det finns för närvarande få realistiska alternativ till fossila bränslen för Höganäs på grund av krav på exakt processkontroll, hög temperatur och renhet. För att initiera förändring startade vi projektet Probiostål och ett samarbete med Cortus Energy som har utvecklat WoodRoll® -processen, en teknik för förgasning och omvandling av biomassa till förnybar energigas (förnybar syntesgas).

Efter ett antal studier byggdes en försöksanläggning på vår fabrik i Höganäs för att genomföra tester i industriell skala. Om tekniken visar sig vara användbar i industriell skala kan enbart den installerade enheten reducera våra fossila CO2 -utsläpp med cirka 10 000 ton per år.

Förnybara råvaror

Det fossila kolet som används i vår produktion är en utmaning och vi tar initiativ för att bli mer hållbara. Svampverket är den enda verksamheten inom koncernen där vi använder fossil koks och antracit för att reducera järnmalm till metalliskt järn. Idag står reduktionsprocessen för nästan 70 procent av Höganäskoncernens direkta CO2 -utsläpp.

Som ett led i vårt utvecklingsprogram för förnybara alternativ har vi identifierat och testat biokol som ersättning för en del av det fossila kolet. Utvecklingen är lovande och kan, om initiativet lyckas, medföra en minskning av Höganäskoncernens direkta utsläpp med 10 procent, eller motsvarande 28 000 ton CO2 per år.

Försöksanläggningen för förnybar energi kan även användas för produktion av biokoks. Det ger oss möjlighet utvärdera biogent kol från olika förnybara råvaror, med det långsiktiga målet att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i järnsvampsprocessen.

Forskning för att ersätta fossilt kol

Höganäs arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. För att ersätta den största delen fossilt kol behövs mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Detta ska Luleå tekniska universitet hjälpa till med i ett gemensamt forskningsprojekt, med stöd från Energimyndigheten.

”Projektet ska ta fram kunskaper om biokol för att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i våra tillverkningsprocesser och hos andra företag i branschen”, säger Ryan Robinson, som är ingenjör på Höganäs.

Forskningsprojektet är upplagt i tre steg, som förenklat innebär att forskarteamet tar fram en specifikation för biokol till Höganäs två huvudprocesser för metallpulver: järnsvampsprocessen och atomiseringsprocessen. Därefter ska de undersöka olika processparametrar för tillverkning av biokol, som uppfyller specifikationerna. Det tredje och sista steget är att bilda en datamodell för att kunna skala upp användningen mer specifikt i järnsvampprocessen. Parallellt gör Höganäs praktiska försök för att se hur materialen fungerar i större skala.

Kentaro Umeki, biträdande professor vid Luleå universitet, är projektledare och har tre doktorander och två seniora forskare till sin hjälp.

”Vi vill bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom vår forskning. Höganäs är en aktiv och seriös partner, som verkligen vill ställa om produktionssystemet, från att i dag använda stora mängder fossilt kol till att bli fossilfria. För att klara klimatmålen måste alla företag i stålindustrin göra detsamma. Miljöpåverkan kommer att bli ett av de viktigaste kriterierna när konsumenterna väljer produkter och det är väldigt positivt om vi kan välja produkter som är tillverkade av grönt stål”, säger Kentaro Umeki.

Några exempel

”Projektet ska ta fram kunskap om biokol för att kunna ersätta så mycket fossilt kol som möjligt”

Ryan Robinson, ingenjör på Höganäs.

 

 

Klimat