Klimatneutral verksamhet

Klimat

Klimat och energi

Vårt mål är att bli klimatneutrala före 2037. Det är en enorm utmaning, men den är nödvändig. För att minska vårt klimatavtryck behöver vi använda både etablerade och nyutvecklade metoder. Vi behöver också investera i forskning och innovation för att göra förbättringar bortom vad som är möjligt idag. 

För närvarande fokuserar vi på att bli mer energieffektiva genom att övergå till förnybar energi inom produktion och transport, där vi ersätter fossilt kol och omprövar vår råvaruförsörjning. 

Klimatfärdplan

Vår Klimatfärdplan godkändes av koncernledningen och lanserades 2019. Den bygger på vårt mål att bli nettoklimatneutrala före 2045 och syftar till att frikoppla intäkterna från klimatpåverkande utsläpp. Det gäller både direkta och indirekta utsläpp och omfattar vår försörjning av material och energi, våra produktionsprocesser, våra planer för forskning och utveckling samt våra affärsmodeller.

Färdplanen blir vägledande i processerna för strategi och affärsplanering, och våra tre viktigaste strategiområden för minskad klimatpåverkan blir att:

  1. Minska utsläppen genom ökad energieffektivitet
  2. Använda mer återvunna material för att minska utsläppen i tidigare led
  3. Öka användningen av förnybar energi och bränslen

En nyckelfaktor för att uppnå våra långsiktiga mål är att fullt ut integrera klimatrelaterade mål i vår interna process för affärsplanering. Integrationen av Klimatfärdplan i våra arbetssätt för produktområdena och i långsiktig FoU, och även inom kapitalinvesteringar, är central för att skapa värde. Det krävs styrning och kontinuitet om organisationen ska kunna fatta beslut och ta viktiga steg framåt.

Vi är fullt på det klara med att vår framgång i hög grad beror på externa faktorer som:

  • Samarbetet med leverantörer, kunder och andra affärspartner i vår värdekedja
  • Nya eller förbättrade tekniska lösningar inom områden som processteknik, metoder för att återföra och separera material, tillförsel av energi från förnybara källor till kommersiellt gångbara kostnader, transportmöjligheter och så vidare
  • Affärsmodeller som frikopplar intäkterna från klimatpåverkan, både för oss och för våra kunder
  • Mellanstatliga incitament och avtal, liksom även lokala och regionala regleringar, som stöder service- och industrisektorer och enskilda företag under omvandlingen och möjliggör bibehållen eller förbättrad konkurrenskraft.

Klimatfärdplanen ger inte detaljerade instruktioner för hela resan mot klimatneutralitet, men den ger en utgångspunkt, en tydlig riktning, krav på utvecklingstakten och verktyg så att varje del av organisationen kan hitta sitt sätt att bidra. Även om vi har en utmanande resa framför oss, känner vi oss trygga med att vi är på rätt väg.

Ny teknik för produktion av förnybar energigas

Det finns för närvarande få realistiska alternativ till fossila bränslen för Höganäs på grund av krav på exakt processkontroll, hög temperatur och renhet. För att initiera förändring startade vi projektet Probiostål och ett samarbete med Cortus Energy som har utvecklat WoodRoll® -processen, en teknik för förgasning och omvandling av biomassa till förnybar energigas (förnybar syntesgas).

Efter ett antal studier byggdes en försöksanläggning på vår fabrik i Höganäs för att genomföra tester i industriell skala. Om tekniken visar sig vara användbar i industriell skala kan enbart den installerade enheten reducera våra fossila CO2 -utsläpp med cirka 10 000 ton per år.

Förnybara råvaror

Det fossila kolet som används i vår produktion är en utmaning och vi tar initiativ för att bli mer hållbara. Svampverket är den enda verksamheten inom koncernen där vi använder fossil koks och antracit för att reducera järnmalm till metalliskt järn. Idag står reduktionsprocessen för nästan 70 procent av Höganäskoncernens direkta CO2 -utsläpp.

Som ett led i vårt utvecklingsprogram för förnybara alternativ har vi identifierat och testat biokol som ersättning för en del av det fossila kolet. Utvecklingen är lovande och kan, om initiativet lyckas, medföra en minskning av Höganäskoncernens direkta utsläpp med 10 procent, eller motsvarande 28 000 ton CO2 per år.

Försöksanläggningen för förnybar energi kan även användas för produktion av biokoks. Det ger oss möjlighet utvärdera biogent kol från olika förnybara råvaror, med det långsiktiga målet att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i järnsvampsprocessen.

Forskning för att ersätta fossilt kol

Höganäs arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. För att ersätta den största delen fossilt kol behövs mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Detta ska Luleå tekniska universitet hjälpa till med i ett gemensamt forskningsprojekt, med stöd från Energimyndigheten.

”Projektet ska ta fram kunskaper om biokol för att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i våra tillverkningsprocesser och hos andra företag i branschen”, säger Ryan Robinson, som är ingenjör på Höganäs.

Forskningsprojektet är upplagt i tre steg, som förenklat innebär att forskarteamet tar fram en specifikation för biokol till Höganäs två huvudprocesser för metallpulver: järnsvampsprocessen och atomiseringsprocessen. Därefter ska de undersöka olika processparametrar för tillverkning av biokol, som uppfyller specifikationerna. Det tredje och sista steget är att bilda en datamodell för att kunna skala upp användningen mer specifikt i järnsvampprocessen. Parallellt gör Höganäs praktiska försök för att se hur materialen fungerar i större skala.

Kentaro Umeki, biträdande professor vid Luleå universitet, är projektledare och har tre doktorander och två seniora forskare till sin hjälp.

”Vi vill bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom vår forskning. Höganäs är en aktiv och seriös partner, som verkligen vill ställa om produktionssystemet, från att i dag använda stora mängder fossilt kol till att bli fossilfria. För att klara klimatmålen måste alla företag i stålindustrin göra detsamma. Miljöpåverkan kommer att bli ett av de viktigaste kriterierna när konsumenterna väljer produkter och det är väldigt positivt om vi kan välja produkter som är tillverkade av grönt stål”, säger Kentaro Umeki.

Vårt arbete med att ersätta fossilt kol och fossila bränslen med förnybara alternativ

Några exempel

”Projektet ska ta fram kunskap om biokol för att kunna ersätta så mycket fossilt kol som möjligt”

Ryan Robinson, ingenjör på Höganäs.

 

 

Klimat