Hållbarhetsrapport 2021

Höganäs hållbarhetsstrategi

Höganäs är en av de ledande globala leverantörerna av metallpulver med en årlig produktionskapacitet på över 500 000 ton. Vi har 17 strategiskt belägna produktionsanläggningar i 11 länder.

Vi har bestämt oss för att leda den djupgående förändring av branschen som krävs för att uppnå hållbar ståltillverkning. Hållbart ledarskap genomsyrar vårt åtagande att utveckla mer hållbara produkter som skapar värde för både kunder och samhälle, samt vårt arbete för att göra vår verksamhet mer hållbar.

 

Höganäs hållbarhetsrapport 2021

Vår hållbarhetsstrategi omfattar fem huvudområden där vi lägger vår fokus:

Strategiska fokusområden för vårt hållbarhetsarbete

Höganäs hållbarhetsstrategiArbetsplats – Genom att skapa goda och säkra arbetsförhållanden och främja jämställdhet blir Höganäs en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller rätt kompetens och färdigheter.

Klimat – Vi arbetar proaktivt för att minimera de utsläpp av växthusgaser som genereras i vår egen verksamhet och i värdekedjan i enlighet med vårt långsiktiga mål att bli koldioxidneutrala.

Produkter – Vi arbetar med att förbättra våra produkters egenskaper, som koldioxidavtryck, cirkularitet, resurs- och energieffektivitet, för att hjälpa kunderna att klara sina utmaningar och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Miljö – Vi minimerar miljöpåverkan från vår produktion och från de material och kemikalier vi använder genom att ha system och kontroller för att övervaka utfallet och säkerställa stabila produktionsprocesser.

Samhälle – Vi är en ansvarsfull samhällsmedlem som uppfyller högt ställda etiska krav i allt vi gör, inklusive våra inköp, vår finansiella rapportering och vårt ansvar gentemot externa intressenter samt lokalsamhället.

Noll olyckor och hälsosamma arbetsplatser

Hälsa och säkerhet: Vi strävar efter att följa bästa praxis inom hälsa och säkerhet, med en proaktiv inställning till hälsa och en nollvision när det gäller olyckor där beteendeförändring är en avgörande faktor.

Vårt långsiktiga mål är noll olyckor och vissa av våra produktionsanläggningar är nära att uppnå detta. Under 2021 inträffade 22 olycksfall som ledde till arbetsfrånvaro, jämfört med 24 under 2020, vilket motsvarar en olycksfrekvens på 5,0 (6,0) per miljon arbetade timmar. Minskningen är kopplad till olika aktiviteter och åtgärder för att öka säkerhetsmedvetandet under de senaste åren.

Mångfald och inkludering: Respekt, likabehandling och jämställdhet är grundläggande för oss, dels för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare men framförallt för att vi betraktar mångfald som en långsiktig framgångsfaktor för vår verksamhet.

Vår målsättning är att öka andelen kvinnliga medarbetare till 25 procent och kvinnliga chefer till 35 procent fram till 2026. I slutet av 2021 utgjorde kvinnor 17 procent av vår personal och 27 procent av cheferna.

Netto noll

Vi arbetar proaktivt för att minimera de utsläpp av växthusgaser som genereras i vår egen verksamhet och i värdekedjan då vi siktar på att bli koldioxidneutrala. Vi har som mål att bli fossilfria avseende scope 2-utsläpp och att minska våra totala utsläpp i scope 1 och 2 med minst 30 procent till 2026. Vårt nästa delmål till 2030 är halverade utsläpp i scope 1 och 2 jämfört med 2018.

Vi medverkar i Science Based Targets initiative (SBTi) och har fastställt nya delmål fram till 2030 som följer de uppdaterade, kortsiktiga SBT-kriterierna med en lägsta ambitionsnivå på 1,5 °C i scope 1 och 2, och långt under 2 °C i scope 3. Detta motsvarar en utsläppsminskning med 4,2 procent per år i scope 1 och 2 och 2,5 procent i scope 3.

Under 2021 införde vi vår klimatfärdplan – en detaljerad plan för hur vi ska uppnå vårt mål att bli ledande inom hållbarhet. Åtgärderna för 2022 till 2024 har nu integrerats i lokala affärsplaner för att samordna de olika aktiviteterna, och framtida åtgärder kommer gradvis att läggas till.

Under 2021 uppgick våra totala direkta utsläpp till 275 200 (219 900) ton. Utsläppen från bränslen och råvaror har ökat på grund av större produktionsvolymer. Koldioxidintensiteten är något högre och uppgår till 0,71 (0,70) per producerat ton till följd av lägre energiutnyttjande i våra produktionsprocesser.

*Scope 1: Direkta utsläpp från verksamheten inom Höganäs
*Scope 2: Indirekta utsläpp från inköpt energi
*Scope 3: Indirekta utsläpp från aktiviteter uppströms

Minskad miljöpåverkan

Våra produktionsprocesser och relaterade aktiviteter påverkar miljön genom luftföroreningar, vattenutsläpp och användning av mark och vatten. Alla våra produktionsanläggningar har miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001.

Biologisk mångfald: Vi genomförde en förstudie på anläggningen i Höganäs under 2021 för att identifiera och bättre förstå vår påverkan på omgivande ekosystem och hur vi kan stärka den biologiska mångfalden runt våra anläggningar. Ett exempel på framsteg är anläggningen i Ath i Belgien. Vi är medlem i den lokala flodkommittén där vi samarbetar med andra intressenter för att förbättra vattenkvaliteten. För att uppnå detta deltar vi i ett projekt med målet att föryngra och återskapa akvatiska livsmiljöer i vattendraget.

Vatten: Vattenuttaget har ökat med 31 procent på grund av större produktionsvolymer och mer exakta vattenflödesmätningar på vår anläggning i Stony Creek, USA. Effekten på vår totala vattenförbrukning var en ökning med 13 procent.

Resurseffektivitet och noll avfall

Vår affärsidé är att erbjuda produkter som skapar värde för våra kunder och bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att minimera produkternas livcykelpåverkan.

Under 2021 stärkte vi vår expertis inom mer hållbar fyllnadsmetall för hårdlödning som vanligen används i värmeväxlare – i syfte att minska metalljonläckaget till dricksvatten och främja kretsloppssamhället. Vi testade olika hårdlodsmaterial. Efter testerna under 2021 har vi utmärkta förutsättningar att ge värmeväxlartillverkare råd om rätt hårdlodssammansättning för deras specifika konstruktion.

Höganäs anläggning i Belgien genererar industrispillvatten som måste renas för att minska miljöpåverkan. Vi utvärderade olika alternativ till det befintliga avloppsreningsverket och hittade en optimal lösning inom företaget. Cleanit®-EC är en lösning som Höganäs utvecklat. Den valdes ut och testades och resultaten har varit mycket positiva. Reningseffekten uppfyller de lagstadgade kraven och metallkoncentrationerna i industrispillvattnet ligger långt under föreskrivna värden.

Ansvarsfull och etisk verksamhet

Vårt mål är att skapa mervärde för samhället genom att arbeta med vår leveranskedja och främja ansvarsfulla inköp, mänskliga rättigheter och affärsetik samt genom att skapa samhällsvärde.

Leverantörsperspektivet hanteras genom att systematiskt arbeta för att förbättra leverantörernas hållbarhetsprestanda. Detta gör vi genom att införa våra principer för etiskt affärsbeteende via våra styrdokument, som vår policy för ansvarsfulla inköp, policy för konfliktmineraler och kobolt samt uppförandekoden för leverantörer.

Under 2021 kommunicerade vi vår uppförandekod för leverantörer, inklusive våra antikorruptionspolicyer, till 66 leverantörer av direkta råmaterial och 159 leverantörer av indirekta råmaterial och tjänster.