Hållbarhetsrapport 2022

Höganäs hållbarhetsstrategi

Höganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig produktionskapacitet på 500 000 ton. Vi har 17 produktionsanläggningar över hela världen och 2 400 anställda.

På Höganäs arbetar vi för att kontinuerligt minska vår negativa påverkan, samtidigt som vi stärker de positiva effekterna av vår verksamhet. För att påskynda vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på fem områden, som alla är sammanlänkade och kompletterar varandra. Även om vi betonar klimatfrågan så har vi även andra fokusområden – som produkter, arbetsplats, miljö och samhälle – som balanserar våra ansträngningar att hantera de väsentliga frågorna och bidrar till att uppnå våra klimatmål.

Vår hållbarhetsstrategi är en integrerad del av vår affärsstrategi och avgörande för vår fortsatta framgång. Vi satsar på att vara en förebild och föregångare i vår bransch genom att sätta ambitiösa mål och föregå med gott exempel, bedriva långsiktiga samarbeten och skapa innovativa lösningar.

Klimat – För att motverka klimatförändringar arbetar Höganäs aktivt för att minska koldioxidutsläppen som genereras i vår verksamhet och i hela värdekedjan, för att snabbare nå vårt långsiktiga nettonollmål.

Miljö – Höganäs arbetar för att främja goda ekosystem genom att minska miljöpåverkan från vår produktion och i de material och kemikalier vi använder. Vi arbetar proaktivt för att stödja biologisk mångfald och bidra till rent vatten, ren luft och ren mark.

Höganäs hållbarhetsstrategi∎ Produkter – Genom att minska våra produkters koldioxidavtryck, bli mer cirkulära och använda resurser och energi mer effektivt, arbetar vi för att främja ett mer hållbart samhälle och hjälper våra kunder att göra detsamma.

Arbetsplats – Genom att skapa goda och säkra arbetsförhållanden, en inkluderande miljö och främja jämställdhet vill Höganäs vara ett föredöme inom branschen och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller rätt kompetens och färdigheter.

Samhälle – Genom att uppfylla högt ställda etiska krav i allt vi gör, inklusive våra inköp, vår finansiella rapportering, skattebetalningar samt vårt ansvar gentemot externa intressenter och lokalsamhället, bidrar vi till att skapa ett bättre samhälle för alla.

Motverka klimatförändringar

Vetenskapen är tydlig – effekterna av klimatförändringarna formar inte bara hur verksamheter bedrivs i framtiden, utan även framtiden i sig.

Vår klimatfärdplan är en strategisk plan för att nå nettonollutsläpp. Under 2022 har lokala handlingsplaner tagits fram för varje produktionsanläggning som visar att det finns potential att minska utsläppen av växthusgaser med 90 procent i scope 1 och 2. Under året har vi också bildat arbetsgrupper och arbetssätt för att minska utsläppen i scope 3.

 • Processrelaterade koldioxidutsläpp från råvaror utgör 72 procent av våra scope 1-utsläpp. Under 2022 minskade våra processrelaterade koldioxidutsläpp från råvaror med 11 procent jämfört med 2021.
 • Koldioxidintensiteten per producerat ton har minskat till 0,62 för år 2022 jämfört med 0,69 året innan (inklusive scope 2). Det främsta skälet är ökad användning av fossilfri el och effektivare energiutnyttjande i våra produktionsprocesser.
 • Vårt mål är att öka vår energieffektivitet med 1 procent per år. Under 2022 ökade vår energieffektivitet med 3 procent.

Främja en säker och inkluderande kultur

Vårt mål är att ligga i framkant när det gäller goda arbetsförhållanden och utveckling för våra medarbetare.

I år har vi stärkt vårt fokus och kunnande inom mångfald och inkludering genom att delta i FN:s Global Compacts program Target Gender Equality.

Vår uppförandekod beskriver våra grundläggande värderingar och hur de är relaterade till arbetsnormer och mänskliga rättigheter på våra arbetsplatser runt om i världen. Nästan alla våra medarbetare, eller 97 procent (97), har en heltidstjänst och 98 procent (98) har fast anställning.

”Säkerheten främst” sammanfattar vårt mål att skapa en robust säkerhetskultur, där dialog och riskeliminering är avgörande. Vårt mål är att minska arbetsrelaterade skador och fall av ohälsa till noll.

 • Under 2022 inträffade 30 (22) olycksfall med arbetsfrånvaro, vilket innebar en olycksfrekvens på 6,9 (5,0) per miljon arbetade timmar. Säkerhetsprestandan har planat ut och ytterligare åtgärder har vidtagits för att stärka säkerhetskulturen.
 • Vi inledde utvärderingar av säkerhetsmognaden på våra anläggningar i Europa och dessa kommer att fortsätta under 2023.
 • Våra anläggningar i Kina, Sydkorea och Japan är nu certifierade enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Det innebär att alla våra produktionsanläggningar nu har tredjepartscertifierade ledningssystem för arbetsmiljö.
 • Vi införde Safety Toolbox på alla våra produktionsanläggningar och på tio av våra 17 anläggningar är verktygslådan redan implementerad.

Göra mer med mindre

Inom metallindustrin är pulvermetallurgi känd som en mångsidig produktionsteknik, förknippad med unika möjligheter och hållbarhetsfördelar.

Den är både energieffektiv och resurssnål och generar vanligen mindre mängd avfall jämfört med konventionella tillverkningsmetoder.

Vi strävar efter att minska våra produkters totala koldioxidavtryck genom att ställa om till fossilfria produktionsprocesser, använda insatsmaterial med lägre koldioxidavtryck som sekundära råvaror och genom att skapa cirkulära materialflöden.

 • Vi har lanserat Astaloy CrS, ett förlegerat och helt återvinningsbart metallpulver, baserat på återvunna järnprodukter.
 • Vi har anslagit resurser till att tillhandahålla högkvalitativa data om våra produkter med hjälp av livscykelanalys (LCA).
 • Vi har fokuserat våra inledande LCA-aktiviteter på de produkter vi tillverkar på våra anläggningar i Halmstad och Höganäs i Sverige samt i Laufenburg i Tyskland.

I balans med naturen

Stål- och metallindustrin tillhandahåller nödvändiga material för många grundläggande behov och är en viktig del av den globala ekonomin och samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter att minimera all skada på miljön från vår verksamhet, att fördjupa vår förståelse av både ekosystempåverkan och ekosystemtjänster och att ha en positiv påverkan där så är möjligt.

 • 2022 byggde Höganäs ett vattenreningsverk i Brasilien som kunde lagra och behandla både regnvatten och processvatten med hjälp av ozon. Anläggningen kommer att kunna återanvända 43 000 kubikmeter vatten per år.
 • I Halmstad investerade vi i ett nytt jonbytarfilter. Det förväntas spara cirka 20 000 kubikmeter kommunalt färskvatten per år. Dessutom kommer en uppgradering av skänkugnstransformatorn att spara 30 000 kubikmeter kommunalt kranvatten varje år.
 • Vi kartlade biodiversitets- och ekosystemtjänster kring anläggningen i Höganäs under 2020 och 2021. Under 2022 genomfördes en förstudie i syfte att hitta det mest effektiva sättet att spåra förändringar i naturen.

Bygga långsiktiga samarbeten

Som världsledande företag inom järn- och metallpulver berörs miljontals människor av oss – antingen via vår verksamhet, våra produkter eller affärsrelationer på olika nivåer i vår värdekedja.

Att betala skäliga skatter och löner är en viktig del av vårt bidrag till samhället. Under 2022 betalade vi 162 (226) miljoner kronor i skatt globalt.

Våra löner och sociala kostnader uppgick under året till 2 109 (1 935) miljoner kronor. Vi strävar alltid efter att uppfylla krav på transparens och att undvika transaktioner eller lösningar som kan betraktas som skatteflykt.

Vi uppmuntrar alla våra produktionsanläggningar att engagera sig i sina lokalsamhällen i enlighet med vårt koncernövergripande ramverk för samhällsengagemang och donationer, samt att göra prioriteringar baserat på de lokala förhållandena. Exempel på initiativ under 2022 var leverans av matkorgar till behövande familjer, insamling av vinterkläder till ett lokalsamhälle i Brasilien, medverkan i ett soppkök i Taiwan, skogsvård i Tyskland och en donation till Ukraina.