Hållbarhet

Hållbarhet

Göra skillnad med metallpulver

Höganäs i korthet

Carbon intensity index

73%

Scope 1–2. Target: 0% by 2030
Total tonnes CO2 equivalents divided by total tonnes full values products, indexed to base year 2018

Biprodukter som tas till vara

79%

Mål: 95 % till 2026

Kvinnliga medarbetare

17%

Mål: 20 % kvinnliga medarbetare 2026

Godkända huvudleverantörer

78% (82%)

Huvudleverantörer rankade som ”bra” eller ”utmärkta”. Mål: 100 % till 2024

Hållbar utveckling är det enda alternativet

Vår framgång – och våra kunders – är beroende av att både samhället och naturen är vid god hälsa. Men det finns utmaningar, som befolkningstillväxt, resursbrist, klimatförändringar och sociala orättvisor som hotar denna hälsa. Därför har vi engagerat oss starkt i hållbarhet och siktar på att bli ett riktmärke inom hållbarhet för stålindustrin.

Ekonomisk styrka och framgång kan inte uppnås om vi bortser från miljön och världen omkring oss. Och vice versa – det är ett ömsesidigt beroende. För Höganäs är detta kärnan i hållbar utveckling.

Som företag åstadkommer Höganäs förändring genom våra  metallpulverlösningar och kunskaper. Vi anser att metallpulver kan och ska användas inom industrin i betydligt högre grad och att de kan bidra till hållbar tillväxt. Därför har vi som vision att ”inspirera industrin att göra mer med mindre”.

Höganäs går med i FN:s Global Compact (UNGC)Höganäs går med i FN:s Global Compact (UNGC). Detta frivilliga initiativ lanserades år 2000 för att uppmuntra företag i hela världen att anta och implementera policyer inom hållbarhet och socialt ansvarstagande. Vi har åtagit oss att efterleva UNGC:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och att kontinuerligt sträva efter att uppnå hållbar utveckling.

Besök UNGC:s webbplats

Hållbarhetstrategi

Höganäs hållbarhetsstrategi har starkt fokus på specifika områden där vi kommer att ta stora kliv inom de närmaste åren.

Fokusområden

Workplace Arbetsplats handlar om människor, arbetsvillkor, noll olyckor och hälsosamma arbetsplatser..

Society Samhälle refererar till hur vi agerar ansvarsfullt som en medlem i samhället och upprätthåller våra etiska standarder i allt vi gör.

Climate Klimat handlar om klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser från våra egna processer, övergång till förnybara energikällor och vilka val vi gör gällande inköp av uppströms material som har klimatpåverkan.

Environment Miljö handlar om miljöpåverkan från våra aktiviteter samt från material och kemikalier som vi använder.

Products Produkter fokuserar på vår produktportfolio och hur vi bäst löser våra kunders utmaningar – en portfolio som är cirkulär, resurs- och energieffektiv liksom väl anpassad till ett samhällen med låga koldioxidutsläpp.

Höganäs sustainability strategy