Arbetsplats

Arbetsplats

Hälsa och säkerhet på Höganäs

Vi verkar inom en avancerad teknisk industri med metallpulvertillverkning där säkerheten går före allt annat. Vår vision är noll olyckor och vi har som mål att vara riktmärket inom stålindustrin.

Våra resultat hittills visar dock att vi fortfarande har en bra bit kvar och att vi måste fortsätta att sätta säkerheten främst. För att arbeta systematiskt med att minska risker och förhindra olyckor använder vi oss av hälso- och säkerhetsledningssystem som omfattar alla aktiviteter och medarbetare, och samtliga produktionsenheter är certifierade enligt ISO 45001.

Våra arbetsgrupper inom hälsa och säkerhet träffas regelbundet upp till fyra gånger per år och inkluderar alla nivåer i organisationen, från verkstadsgolvet till företagsledningen. Alla medarbetare omfattas av hälso- och säkerhetsgruppernas arbete. Syftet är att skapa ett formellt sätt att samla in kunskap från alla nivåer inom organisationen, öppna en dialog och skapa ett forum där förbättringar kan diskuteras och beslutas.

Alla anställda måste genomgå obligatorisk hälso- och säkerhetsutbildning som är anpassad till deras individuella arbetsrelaterade risker, medan alla nyanställda måste genomgå allmän säkerhetsutbildning som ett led i introduktionsprogrammet.

Vi använder ett globalt incident- och riskrapporteringssystem (MIA). Verktyget används av alla medarbetare för att rapportera incidenter inklusive olyckor, tillbud och riskobservationer. MIA kan även hantera problemlösning, undersökningsrapporter och åtgärder. Att utarbeta och dela bästa praxis inom gruppen hjälper de lokala initiativen. Vi använder även ett mätvärde som indikator för att reducera risknivån på alla arbetsplatser. Detta mätvärde kallas riskreduceringstal och baseras på sänkta riskpoäng efter implementering av korrigerande åtgärder för alla identifierade säkerhetsrisker.

Säkerheten främst på Höganäs

Nästa generations rena fabriker

Höganäs arbetar proaktivt för att så långt som möjligt eliminera exponering för damm och farliga ämnen på arbetsplatsen – långt utöver gällande bestämmelser. Behovet av personlig skyddsutrustning ska reduceras till ett minimum, och vi har fastställt ambitiösa målnivåer för två indikatorer – kobolt och nickel – som alla våra arbetsplatser ska ha uppnått till 2020. Alla anläggningar uppfyller de nationella kraven, även om alla ännu inte uppfyller våra interna, strängare krav.

Vi driver ett omfattande program för att identifiera källor till dammutsläpp, och förbättringar är på gång. Alla produktionsanläggningar har identifierat områden för förbättringar, där dammutsläpp kan reduceras. Minskad exponering handlar om att utveckla arbetssätt och utbildningsmetoder, men även om tekniska förbättringar som nya dammfilter och dammsugare samt mer sluten och automatiserad produktion där pulver inte kan komma ut. Detta förebyggande arbete kommer att genomföras och sedan upprätthållas på målnivåerna.

Några exempel

”Vi kompromissar inte med säkerheten och har som mål att vara riktmärket inom stålindustrin.”

Anders Bergman
Sustainability Manager – Environment & Safety

 

 

Arbetsplats