Miljö

Miljö

Miljöpåverkan

Vårt mål är att bedriva en säker, ren, effektiv och långsiktigt hållbar produktion.

Att framtidssäkra verksamheten innebär att alltid uppfylla framtidssamhällets krav genom att säkerställa högkvalitativa produkter och en optimerad och säker verksamhet, samtidigt som vi uppfyller strängare krav på hållbarhet och resurseffektivitet. Våra ambitioner är tydliga: högsta kvalitet i allt vi gör. Fokus på kvalitet innebär minskade material- och energiförluster och färre avbrott som kan leda till maskin- och utrustningshaverier. 

Överenskomna och dokumenterade arbetssätt utgör grunden för kontinuerliga förbättringar och kunskapsutbyte. Oavsett hur rigorösa rutiner och regler vi har kan kvaliteten alltid förbättras och vi arbetar hela tiden för att uppfylla och överträffa förväntningarna.

Omvandla sidoströmmar till produkter

Alla våra biprodukter har potential att återanvändas och omvandlas till produkter. Delar av våra sidoströmmar, till exempel klassificerade slaggfraktioner, kan återanvändas direkt som råvaror eller som förbrukningsmaterial i vår egen produktion.

Vi har utvecklat ett antal produkter från sidoströmsmaterial som används som fyllnadsmaterial i asfalt, byggmaterial eller råvara för tillverkning av stenull för att nämna några. Två av våra mest användbara biprodukter är Petrit® E och Petrit® T, som tillverkas av slagg. Petrit E kan ersätta grus i vägbyggen och Petrit T fungerar som ersättning för kalksten

Vi undersöker också möjligheterna att använda mineralbaserade biprodukter som filtermedia för vattenrening, och att tillverka kalkprodukter för jordbruket som förbättrar jordens kvalitet.

Ansvarsfull vattenanvändning

Huvuddelen av det vatten som används är havsvatten för kylning av slutna system. Värmen som produceras i dessa system används som fjärrvärme i Sverige.

Vatten används även i atomiseringsprocessen, där smält stål atomiseras till önskad partikelstorlek. Vattnet behandlas, kyls och återanvänds sedan i hög grad i atomiseringsprocessen. En del av vattnet försvinner som ånga i kyltornen och en mindre del ersätts för att upprätthålla vattenkvaliteten, vilket ger en genomsnittlig återvinningsgrad på 90–96 procent i dessa system.

Vi övervakar våra vattenutsläpp och mäter ämnen av betydelse. Villkoren för vattenutsläpp ingår i våra miljötillstånd på de flesta anläggningar som är i drift.

Utsläpp till luft

Våra produktionsprocesser genererar utsläpp till luft både via skorstenar och som flyktiga utsläpp. För att förhindra flyktiga utsläpp hanteras alla råvaror och produkter (metallpulver) i slutna processer, bland annat i interna lagerutrymmen och i slutna transportcontainrar med råvaror, med några få undantag. På anläggningen i Höganäs används bulktransport via fartyg och avlastningen är öppen. Särskilda rutiner – som vattning, vägsopning, deponitäckning – används för att minimera utsläpp från öppen hantering. En kombination av belagda vägar och arbetsområden, och ett program för att alltid hålla anläggningarna rena, minimerar sekundära luftföroreningar.

För att minimera utsläpp från skorstenar är alla större punktkällor utrustade med filter. De lokala miljökontrollprogrammen inkluderar normalt övervakning av utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), metaller till luft och andra ämnen av betydelse, beroende på processtyp.

Materialutnyttjande

Vi hanterar cirka 700 000 ton direkta råvaror. Större delen av våra råvaror är inte förnybara eftersom de utvinns ur jordskorpan. Det gäller främst järnmalm, kalksten och fossilt kol och koks. Ett initiativ har tagits att ersätta fossilt kol med förnybara alternativ.

Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst, och cirka hälften av vår råvarubas består av sekundära, eller återvunna råvaror. Vår största råvarutyp räknat i vikt är järnbaserat skrot. Sekundära råvaror innefattar både industri- och konsumentskrot (skrot före och efter konsumentledet).

Förnybar energi och biokoks

Några exempel

Höganäs tillämpar och följer restriktionerna i EU-förordningarna REACH (2007) och RoHS (2011) beträffande användning av hälsofarliga ämnen och  kemikalier.

 

 

Miljö