Samhälle

Vårt samhällsansvar

Höganäs mål är att vara en god medborgare var vi än har verksamhet, och att alltid upprätthålla högt ställda krav inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljöskydd. Detta åtagande omfattar även våra samarbetspartner.

Vi är ett globalt företag, men vår verksamhet har stor inverkan på många lokalsamhällen. Om lokalsamhället blomstrar så blomstrar vi, det är vår inställning. Dialog, öppenhet och samarbete är avgörande när vi interagerar med de samhällen där vi har verksamhet. Vi inhämtar och lyssnar på synpunkter från de samhällen som berörs av vår verksamhet, men detta är fortfarande ett område vi behöver bli bättre på.

På alla orter där vi har produktionsanläggningar engagerar vi oss i lokalsamhället och stöder lokala organisationer. 

Affärsetik och antikorruption

Höganäs affärsrelationer har alltid kännetecknats av hög etik – en viktig tradition som vi måste bevara. Vi tar ställning mot alla typer av korruption och oetiskt affärsbeteende.

Vi ser till att vår verksamhet lever upp till vår uppförandekod genom utbildning och interna kontrollmekanismer som självvärderingar, granskningar och visselblåsarrutiner. 

För att hålla jämna steg med utvecklingen i världen och på våra marknader reviderar, uppdaterar och återutger vi regelbundet vår uppförandekod och antikorruptionspolicy för att säkerställa att de är relevanta och fullständiga.

Läs mer om ansvarsfulla inköp

Du är inbjuden till en öppen dialog

Du är inbjuden till en öppen dialog

På alla orter där vi har verksamhet har vi ett ansvar att upprätthålla en aktiv och öppen dialog där vi informerar lokalsamhället om våra aktiviteter och lyssnar på deras åsikter. Vi välkomnar även spontan återkoppling från våra grannar, och alla anläggningar har kommunikationskanaler och rutiner för hantering av klagomål.

I Höganäs och Halmstad, där vi har våra största produktionsanläggningar, kommunicerar vi via vårt nyhetsbrev Insikt  som ges ut i pappersformat 2–3 gånger per år. På vår anläggning i Brasilien, som ligger mycket nära ett bostadsområde med restauranger och butiker, har vi lanserat  Conexão, ett nyhetsbrev på portugisiska. Mellan de tryckta utgåvorna uppdaterar vi kontinuerligt vår lokala webbplats. I nyhetsbrevet uppmuntrar vi de kringboende att framföra sina åsikter och frågor till oss. Genom öppen dialog med kringboende och lokalsamhället har vi nått goda resultat i flera projekt som rör lokal infrastruktur.

Baserat på de goda exempel vi redan har inom koncernen vill vi utveckla ett eget och konsekvent sätt att föra dialog med våra intressenter på alla Höganäs verksamhetsorter.

Stöd till lokala organisationer

På alla våra verksamhetsorter i världen har vi en lång tradition av att stötta lokalsamhället. Våra största  donationer går till att stödja barns utveckling i missgynnande områden, lokala brandkårer och ungdomsidrott.

Några exempel

”Vi har ett ansvar att upprätthålla en aktiv och öppen dialog med lokalsamhället.”

Ulrika Rask-Lindholm,
kommunikationsdirektör 

 

 

Samhälle