Samhälle

Samhälle

Vårt samhällsansvar

Höganäs mål är att vara en god medborgare var vi än har verksamhet, och att alltid upprätthålla högt ställda krav inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljöskydd. Detta åtagande omfattar även våra samarbetspartner.

Vi är ett globalt företag, men vår verksamhet har stor inverkan på många lokalsamhällen. Om lokalsamhället blomstrar så blomstrar vi, det är vår inställning. Dialog, öppenhet och samarbete är avgörande när vi interagerar med de samhällen där vi har verksamhet. Vi inhämtar och lyssnar på synpunkter från de samhällen som berörs av vår verksamhet, men detta är fortfarande ett område vi behöver bli bättre på.

På alla orter där vi har produktionsanläggningar engagerar vi oss i lokalsamhället och stöder lokala organisationer. 

Affärsetik och antikorruption

Höganäs affärsrelationer har alltid kännetecknats av hög etik – en viktig tradition som vi måste bevara. Vi tar ställning mot alla typer av korruption och oetiskt affärsbeteende.

Vi ser till att vår verksamhet lever upp till vår uppförandekod genom utbildning och interna kontrollmekanismer som självvärderingar, granskningar och visselblåsarrutiner. 

För att hålla jämna steg med utvecklingen i världen och på våra marknader reviderar, uppdaterar och återutger vi regelbundet vår uppförandekod och antikorruptionspolicy för att säkerställa att de är relevanta och fullständiga.

Läs mer om ansvarsfulla inköp

Uppmuntran att säga ifrån, visselblåsarfunktionen

Vår uppförandekod anger tonen för hur vi bedriver vår verksamhet globalt. Vi är fast beslutna att alltid följa lagar och våra interna bestämmelser. Vi har nolltolerans mot korruption och arbetar ständigt med att bygga och upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra kunder, partner, medarbetare, leverantörer, ägare och andra intressenter.

Läs mer om hur det går till

Stöd till lokala organisationer

På alla våra verksamhetsorter i världen har vi en lång tradition av att stötta lokalsamhället. Våra största  donationer går till att stödja barns utveckling i missgynnande områden, lokala brandkårer och ungdomsidrott.

Några exempel

”Vi har ett ansvar att upprätthålla en aktiv och öppen dialog med lokalsamhället.”

 

 

Samhälle