Samhälle

Ansvarsfulla inköp på Höganäs

Höganäs är en materialtillverkare och det är på råvaruförsörjning, energi och transporter vi måste fokusera när vi konsoliderar leveranskedjan. Höganäs är en nav för lokal affärsverksamhet – över hälften av våra råvaror köps lokalt i verksamhetslandet. Dessutom köper vi underhålls-, konsult- och entreprenörstjänster i verksamhetslandet, med några få undantag.

Våra leverantörer och underentreprenörer spelar en avgörande roll för vår verksamhet, och därför förväntar vi oss att de ska uppfylla höga krav. Vårt åtagande att vara en föregångare inom hållbarhet har dock gett oss en ny syn på våra leverantörsrelationer, och vi behöver öka vår styrning av leveranskedjan i linje med detta. Därför har vi uppdaterat våra förväntningar och förbättrat kommunikationen med leveranskedjan avseende vår uppförandekod för leverantörer. Vi har även en modell för identifiering av leverantörsrisker och ett verktyg för leverantörsutvärdering.  Utöver uppförandekoden måste våra leverantörer fylla i en standardiserad enkät inom följande områden:

  • Ledningssystem
  • Miljö
  • Sociala åtgärder
  • Kvalitet

Eftersom vi tror på samarbete vill vi arbeta tillsammans med våra partner uppströms och stötta dem i deras arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Ansvarsfulla inköp

Utmaningar i leverantörskedjan

Vår leverantörskedja består av råvaruleverantörer över hela världen, från leverantörer uppströms, som gruvbolag, till leverantörer nedströms, som smörjmedelstillverkare.

Vi har policyer och rutiner för att motverka risker relaterade till konfliktmineraler och småskalig gruvbrytning i vår leveranskedja. Vi har även tagit ställning mot sociala utmaningar inom koboltindustrin vad gäller säkerhet, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa att våra leverantörer följer internationellt överenskomna principer och vår   Uppförandekod för leverantörer.

guld

     
 

Konfliktmineraler är naturtillgångar som utvinns i konfliktområden där militär eller rebellgrupper säljer mineraler för att finansiera fortsatt väpnad konflikt. De fyra vanligaste konfliktmineralerna är tenn, wolframit (för volfram), coltan (för tantal) och guldmalm. Dessa mineraler är nödvändiga vid tillverkning av olika elektroniska apparater, bland annat mobiltelefoner, datorer och mp3-spelare. Det främsta exemplet på senare tid har varit de östra provinserna i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa), där militär, rebellgrupper och utomstående aktörer har tjänat pengar på brytningen samtidigt som de har bidragit till våld och exploatering i och med krigen.

Småskalig gruvnäring är brytning av metaller, mineraler eller stenar som utförs av oberoende företag eller individer som anställer gruvarbetare. I allmänhet använder de sig av manuella arbetsmetoder och handverktyg utan hänsyn till nödvändiga säkerhetsåtgärder eller företagets samhällsansvar.

Följaktligen är småskalig gruvnäring ofta förknippad med brist på mänskliga rättigheter och undermåliga och osäkra arbetsförhållanden. Barnarbete och många dödsolyckor har rapporterats från dessa smågruvor. 

 
     

Några exempel

"Vi har långvariga relationer med många av våra strategiska leverantörer. 2017 firade vi vår 100 år av kontinuerliga affärsrelationer med gruvbolaget LKAB."

 

 

Samhälle