2022-01-18 Press release

Höganäs ansluter sig till Science Based Targets-initiativet

Höganäs förbinder sig till Science Based Target initiative (SBTi), vilket bidrar till att skapa transparens och ansvarstagande avseende Höganäs egna mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser till netto-noll senast år 2045.

Höganäs ansluter sig till Science Based Targets-initiativet, Höganäs solpanelspark i Ath, Belgien

Höganäs driver redan en ambitiös hållbarhetsagenda för att uppnå det här målet och för att inspirera andra genom att sätta standarden inom sin bransch. Genom Science Based Target-initiativet, erbjuds ett standardiserat sätt att följa framstegen i Höganäs pågående transformationsresa för att bli den första gröna metallpulverproducenten i världen.

Höganäs arbetar aktivt för att minimera sitt miljöavtryck och har åtagit sig att avsevärt minska koldioxidutsläppen. Det kortsiktiga målet är en halvering av utsläppen i Scope 1 och 2 till år 2030, och målet för Scope 3 är en 30-procentig minskning av utsläppen från råmaterial till år 2030. För att uppnå dessa mål fokuserar Höganäs på att förbättra energieffektiviteten, gå över till användning av fossilfri energi i produktion och transport, ersätta fossilt kol och se över materialförsörjningen. En del av de initiativ som pågår är bland annat att färdigställa en plan för att gå över till 100 % fossilfri el från år 2023 och att minska utsläppen från fossila bränslen med 40 % till år 2026, och det här uppnås genom elektrifiering och användning av biobränslen.

– Vi ansluter oss till Science Based Target-initiativet för att det är ett steg i rätt riktning på vår resa att bli förstahandsvalet som leverantör av hållbara metallpulver i världen och för att sätta standarden inom vår bransch. Vår klimatambition blir mer synlig och vårt engagemang och våra framsteg blir mer transparenta för alla intressenter. Det är helt enkelt ett sätt att visa att vi tar ansvar, säger Fredrik Emilson, vd Höganäs.

– Genom att vara ledaren inom hållbarhet stärker vi vår konkurrenskraft och vi kommer att bedriva vår verksamhet med lägsta möjliga utsläppsavtryck i vår bransch. På så sätt stödjer vi våra kunder i deras strävan att bli mer hållbara.

Att ansluta sig till Science Based Target-initiativet är det första steget i en process som tar flera månader. I nästa steg kommer Höganäs att specificera sina klimatmål ytterligare och sedan skicka dem till SBTi för officiell validering.

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Initiativet stödjer företag att fastställa vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål. 

För mer information, kontakta gärna:

Emma Lefdal, Vice President Marketing & Corporate Communications
Mobil +46 73 51 50 80, e-post: emma.lefdal@hoganas.com

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications