2023-04-12 Press release

Höganäs blir första företag inom metallpulverindustrin att få sina mål för nettonoll-utsläpp godkända av Science Based Targets initiative (SBTi)

SBTi har godkänt Höganäs AB:s vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål på kort och lång sikt och har verifierat dess nettonoll-vetenskapliga mål*. SBTi tillhandahåller den bästa tillgängliga arbetsmetoden för vetenskapligt baserade mål och kommer att validera Höganäs framsteg mot sina koldioxidneutrala mål på årsbasis.

SBTi-godkännd

Höganäs AB har validerats av SBTi för sitt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 51 % från basåret 2018**, och att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser (scope 3) från inköpta varor och tjänster, transporter och distribution uppströms samt affärsresor med 30 % inom samma tidsram.

Med detta blir Höganäs det första företaget inom metallpulverindustrin att få sina mål för minskad klimatpåverkan validerade av Science Based Targets initiative (SBTi). Därmed kan Höganäs säkerställa att deras klimatåtgärder är i linje med den senaste vetenskapen.

– Höganäs ambition är att vara förstahandsvalet som leverantör av hållbara metallpulver, och vi vill vara ledande i att ställa om branschen mot en mer hållbar framtid. Denna validering är därför en viktig milstolpe för att nå våra hållbarhetsmål. Vi är fast beslutna att ta ansvar för vår del av omställningen och att stödja våra kunder i att uppfylla sina respektive ambitioner att bli mer hållbara, säger Magnus Eriksson tillförordnad vd Höganäs AB. 

För att uppnå målen fokuserar Höganäs på att ställa om till användning av fossilfri energi i produktion och transport, ersätta fossilt kol och tänka om kring sin materialförsörjning. Bland de pågående initiativen finns en plan för att slutföra förberedelsearbetet för övergång till 100 % fossilfri el från 2023 och för att uppnå 40 % minskning av utsläppen från fossila bränslen till 2026, vilket kan uppnås genom elektrifiering och användning av biobränslen.

– Mot bakgrund av den senaste klimatforskningen från IPCC är den här valideringen ett viktigt erkännande, som visar att vi menar allvar med att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, säger Catharina Nordeman, Vice President Sustainability. Vi har sedan vi skickade in våra mål i januari 2022, accelererat våra ambitioner ytterligare till att nå nettonoll-utsläpp i scope 1 och 2 redan 2030 och i hela värdekedjan fram till 2037. Dessa ambitioner ingick dock inte i valideringen av SBTi, men är vad vi strävar efter.

Direkta utsläppsminskningar kommer att prioriteras och alla kvarvarande utsläpp kommer att avlägsnas permanent från atmosfären i enlighet med SBTi-kriterierna innan nettonoll-utsläpp nås.

För mer information, kontakta gärna:
Emma Lefdal, Vice President Marketing & Corporate Communications
Mobil +46 73 51 50 80, e-post: emma.lefdal@hoganas.com

 

     
 

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta upp ambitiösa utsläppsminskningsmål i linje med den senaste klimatforskningen. SBTi fokuserar på att accelerera företag över hela världen att halvera utsläpp före 2030 och uppnå nettonoll-utsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan CDP (Climate Disclousure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och ett av We Mean Business Coalition-åtagandena. SBTi definierar och främjar bästa praxis för vetenskapligt baserade mål, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för införande och utvärderar och godkänner självständigt företagens mål. 

*Höganäs godkända mål för nettonoll-utsläpp finns i tabellen under: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

**Målgränsen omfattar markrelaterade utsläpp och avskiljning av bioenergiråvaror

 
     

 

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications