2023-03-31 News

Höganäs hållbarhetsrapport för 2022

2022 var ett givande, men också utmanande år som återigen förstärkt det faktum att ständig förändring, osäkerhet och störningar i de affärsmässiga förutsättningarna snarare är en regel än ett undantag. Samtidigt har vi gjort betydande framsteg i vår hållbarhetsresa under året.

En av årets höjdpunkter är att vi accelererat våra klimatmål för att uppnå nettonollutsläpp i vår egen verksamhet senast år 2030 och i hela värdekedjan till år 2037, och de här målen godkändes av Höganäs styrelse under 2022. Genom att vi minskar våra utsläpp i Scope 1, 2 och 3 minskar vi avsevärt våra kunders Scope 3-utsläpp och stödjer dem i deras klimatomställning.

– Ett exempel på det här är vårt arbete med att utveckla atomiseringsprocessen för att tillverka metallpulver av metallskrot vid vår anläggning i Halmstad. Idag använder vi nästan 100 procent återvunna metaller i produktionen – en viktig prestation som drastiskt minskar vår klimatpåverkan, säger Magnus Eriksson, tillförordnad VD på Höganäs.

LCA för att påskynda hållbarhetsomställningen

Ett annat exempel är vårt arbete med livscykelanalyser. Vårt mål är att tillhandahålla livscykelanalyser (LCA) för våra produkter så att våra kunder kan ta faktabaserade beslut när de väljer mer hållbara alternativ.

– Våra projekt där vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa livscykelanalyser, gör att vi kan koppla vår hållbarhetsagenda ännu närmare kärnan i vår affärsstrategi. Vi är glada över att allt fler kunder kontaktar oss och visar intresse för att arbeta tillsammans för att minska deras klimatavtryck och för en ökad cirkularitet i produkter och processer, säger Catharina Nordeman, Vice President Sustainability.

Fem huvudsakliga fokusområden

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår negativa påverkan samtidigt som vi stärker de positiva effekterna av vår verksamhet. För att kraftsamla vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på fem områden som är sammanlänkade och förstärker varandra. Även om vi nu fokuserar på klimat är de andra fokusområdena – produkter, arbetsplats, miljö och samhälle – viktiga och täcker våra väsentliga områden, samtidigt som de bidrar till att uppnå våra klimatmål.

– Framåt kommer vi att fokusera på andra områden som är nära kopplade till klimatförändringar, som mänskliga rättigheter och biologisk mångfald, för att hålla oss à jour med potentiell påverkan. Vi måste vidareutveckla vår förmåga när det gäller transparent rapportering för att uppfylla framtida juridiska krav och intressenternas förväntningar. Utvecklingen går snabbare än någonsin och våra framtidsutsikter ser goda ut, säger Catharina.

 

     
 

Nyckeltal från 2022

 • Olycksfallsfrekvens med frånvaro: 6,9 (5,0) per miljon arbetade timmar
  Mål: Noll olyckor

 • Koldioxidintensitet: 0,62 (0,69) ton CO2 scope 1 och scope 2 per producerat ton

 • Kvinnliga medarbetare: 17 % (17 %)
  Mål: 20 % kvinnliga medarbetare 2026

 • Biprodukter som används: 74 % (77 %)
  Mål: 95 % till 2026

 • Huvudleverantörsgodkännande: 82 % (80 %) viktiga leverantörer bedömda som ”bra” eller ”utmärkta”
  Mål: 100 % till 2026

 
     

Läs mer och ladda ner rapport

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications