En verktygslåda för en säkrare arbetsplats
Några exempel

En verktygslåda för en säkrare arbetsplats

En säker arbetsmiljö har högsta prioritet när Höganäs utvecklar en hållbar arbetsplats. Vi använder vår Safety Toolbox för att skapa en stark säkerhetskultur. Under 2022 implementerades verktygslådan på alla våra anläggningar.

Att arbeta med industriell produktion har sina risker. Några av riskmomenten är användning av tunga maskiner, smält metall och manuell hantering i vissa delar av de olika processerna. För att minska riskerna och skapa en god och säker arbetsmiljö på alla arbetsplatser krävs systematiskt arbete och en kultur präglad av säkerhetstänkande.

– Vi arbetar med säkerhet på många sätt. Vi vidtar regelbundet förebyggande åtgärder och utför riskbedömningar som dokumenteras i ett globalt system för metallindustrin. Incidenter och riskobservationer analyseras noggrant och slutsatser och åtgärder förmedlas i hela organisationen, säger Håkan Persson, global säkerhetschef inom Operations på Höganäs.

En viktig del av det systematiska arbetet är Höganäs Safety Toolbox, som har utvecklats av Håkan Persson och hans team. Safety Toolbox lanserades globalt på alla anläggningar under 2022 och kommer att implementeras fullt ut under 2023.

– Verktygslådan omfattar säkerhetsinspektion, säkerhetssamtal, mänskligt beteende och ”Take five”. Syftet är att stärka vår säkerhetskultur och skapa säkra arbetssätt. Det går inte att skapa en säker arbetsplats bara genom att bara förbättra tekniska lösningar på anläggningarna. Det krävs även bra arbetssätt för att främja ett säkert beteende i det dagliga arbetet, förklarar Håkan.

Säkerhetsinspektioner genomförs regelbundet. Dessutom har medarbetare och chefer säkerhetssamtal varje dag eller varje vecka, beroende på processen. Riskbedömningar genomförs för de flesta arbetsuppgifter och ”Take five” är en avslutande riskanalys som sker innan man utför en arbetsuppgift. Syftet är att ytterligare minska antalet incidenter på Höganäs.

– Det faktum att medarbetare skadas på sin arbetsplats är en stor utmaning för oss, och Safety Toolbox är ett sätt att möta den utmaningen. Vi vill att våra medarbetare ska vara lika friska eller ännu friskare när de lämnar Höganäs, för att gå i pension eller annan anställning, som när de började hos oss. Det är också viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationen. Säkerhet är en nyckel till detta, avslutar Håkan Persson.

 

     
 

Verktygen i Safety Toolbox

 • Säkerhetsinspektion
  • analysera risker
 • Säkerhetssamtal
  • säkerhetsmedvetande
 • ”Take five”
  • förebygga ouppmärksamhet
 • Mänskligt beteende
  • grundorsaksanalys